Проекти на Наредби, Програми и други документи за обществено обсъждане

Дата на публикуване: 27.02.2023 12:20

27.02.2023

На основание чл.35 от Закона за социалните услуги и чл.42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133 от 6.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г., кметът на Община Лом  представя  Анализ  на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет  в община Лом и предлага за  обсъждане Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Лом.

За провеждане на публична дискусия каним всички заинтересовани страни на 28.03.2023 г. (вторник) от 16,00 часа в заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общинска администрация –Лом. 

Предложения могат да бъдат входирани писмено в деловодството на Община Лом – гише № 3, ул. „Дунавска“ № 12 в едномесечен срок  от 27.02.2023 г. до 17,00 часа на 27.03.2023 г. или на електронната поща: lom.municipality@lom.egov.bg.

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛОМ                                                
Приложения                                                                                      

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛОМ
                                                                                                                                                                                                              Приложение                                                                                                                                               


11.11.2022

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.69, ал.1, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г. На основание чл. 66, ал.1 от АПК, проектът на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на Община Лом, Общински съвет Лом в раздел „Проекти на наредби. Програми и други нормативни документи“ и е обявен на информационното табло в сградата на Община Лом. Съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни – от 12.11.2022 г. до 13.12.2022 г. вкл., чрез настоящото публикуване за обществена консултация на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г. Заинтересованите лица могат да направят своите предложения, становища и възражения по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г. на следния електронен адрес: obshtina.lom@mail.bg и/или в Център за административно обслужване при Община Лом, гр. Лом, ул. „Дунавска” № 12

План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г.

28.10.2022

Мотиви и Проект за 
изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Лом.17.10.2022


Мотиви и Проект на Наредба
за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Лом в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност  

 

19.09.2022


Мотиви и Правила за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лом”


13.06.2022


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по Мотиви и Проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Чистота-Лом.". На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, Проектът за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Чистота-Лом.", с мотивите към него, е публикуван на 10.05.2022 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения роект за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Чистота-Лом."


12.05.2022


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом. На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 11.04.2022 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом.


10.05.2022

Мотиви и Проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за  устройството и дейността на ОП “Чистота-Лом ”

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Лом, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на е-mаil адрес: lom.municipality@lom.egov.bg или в деловодството на Община Лом, ул. „Дунавска” № 12.


11.04.2022
 
Мотиви и Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом.


07.02.2022

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лом 2021 – 2028 г. На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът на Програма за опазване на околната среда на Община Лом 2021 – 2028 г. , с мотивите към него, е публикуван на 06.01.2022 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лом 2021 – 2028 г.

 

07.02.2022

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект на Програма за управление на отпадъците  на Община Лом 2021 – 2028 г. На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът на Програма за управление на отпадъците  на Община Лом 2021 – 2028 г. , с мотивите към него, е публикуван на 06.01.2022 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Програма за управление на отпадъците  на Община Лом 2021 – 2028 г.
28.01.2022

Мотиви и Проект на Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Лом за периода 2020 - 2030 г.

 

14.01.2022

Мотиви за преразглеждане и отмяна в частта "председателски съвет" от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Лом


06.01.2022

Мотиви и Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лом 2021-2028 г.


06.01.2022

Мотиви и Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Лом 2021-2028 г.


17.12.2021 

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 18.11.2021 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом. 19.11.2021


Мотиви за приемане на план-сметката на ОП „Чистота - Лом” за 2022 г. – тук18.11.2021

Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци и такси на територията на община Лом -  Виж тук.24.09.2021

Мотиви и Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом:


МОТИВИ:

1. Причини, налагащи приемането на Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом

Причината, налагаща приемането на Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом, е нуждата от облекчаване натовареността на уличната мрежа в централната част на град Лом. Урегулиране на уличното движение, създаване на места за паркиране, което ще доведе да намаляване на вредните емисии в атмосферата, ще се повиши безопасността при движението на пешеходци и моторни превозни средства.

През последните години автомобилния парк на населението, живеещо на територията на Община Лом силно се е увеличил. Нараснал е и броят на гости на града, и на транзитно преминаващ. Увеличаването на броя на моторните превозни средства, както в града, така и по селата логично води и до увеличаване на натовареността на уличната мрежа, особено в централната част на града. В същото време е необходимо да бъде осигурен достъп на жителите на града, околните села и гостите на град Лом до обществени, здравни и социални заведения, до производствени предприятия и цехове. Наложителна се промяна в съществуващата организацията на движението и едновременно с това да бъде намерен механизъм, чрез който да бъдат оптимизирани маршрутите, осъществяващи достъп до обществени, социални, здравни и културни обекти. Да се осигурят места за паркиране. Създаването на предложения Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом е продиктувано именно от тези проблеми, а предложенията, предвидени в Проекта биха могли до голяма степен да ги решат. 

При изработване на Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

2. Принцип на необходимост – приемането на Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом е необходимо с оглед осигуряването на достъп на населението на Община Лом, гостите и контрагентите й до качествена и сигурна обществена услуга от общ интерес – бързо, безаварийно, екелегосъобразно придвижване в централната градска част на пътните превозни средства. 

      Принцип на обоснованост – Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом е обоснован, с оглед необходимостта от приемането на подобен нормативен акт, неговите цели и с оглед обществените потребности на жителите на Община Лом.

     Принцип на предвидимост и откритост – идейният проект, проектът и мотивите са публикувани на официалния сайт на Община Лом за становища и предложения от заинтересованите лица. Проведени са междуведомствени обсъждания на проекта с най-заинтересованите институции – полиция, пожарна, спешна медицинска помощ, МБАЛ.

     Принцип на съгласуваност – предлаганият Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом е съгласуван със служителите на всички звена от Общинска администрация – Лом, чиято дейност е свързана с прилагането на посочения проект. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - при изработването на Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом са спазени:

 • Закон за движение по пътищата и Правилник за прилагането на Закона за движението по пътищата;
 • Закон за устройство на територията;
 • Закон за пътищата и Правилник за прилагането на Закона за пътищата;
 • Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата;
 • Наредба № 2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка;
 • Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии;
 • Наредба № 3 за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците;
 • Наредба № 17 за регулиране движението на пътни превозни средства и пешеходци със светлинни сигнали;
 • Наредба № 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;
 • Инструкция за съставяне на Генерални планове за организация на движението в населените места и с др. нормативни актове по организация и безопасност на движението, касаещи проектирането на ГПОД.
 • Извършена е частична предварителна оценка на въздействието.

4. Цели, които се поставят с приемането на Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом

Урегулиране на натовареността на уличната мрежа в централната градска част на град Лом. Осигуряване на възможност за ограничаване на предпоставките за възникване на ПТП, като същевременно да не се допускат задръствания, работа на двигателите на колите на празен ход, което ще доведе до осигуряване на по-ниско замърсяване на въздуха. Отчетени са и съчетани интересите и изискванията, както на поточността на транспортните потоци, така и на обслужващото движение, при съблюдаване на конкретните градоустройствени и транспортно-технически условия. Осигуряват се нови, регламентирани паркоместа.

5. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом

В Проекта е предвидено обновяване на знаковото стопанство и адаптирането му с оглед новата организация на движението. Предвидено е маркиране на нови пешеходни пътеки и подновяване на съществуващите, съгласно приложимата нормативна база. Предвидено е обозначаване на новоформираните паркоместа със съответната форизонтална и вертикална маркировка. Генералният план за организация на движението за централната градска част на град Лом се явява проект от общ икономически интерес. С оглед гарантиране на безопасността на пешеходците и предотвратяване на ПТП, ежегодно в бюджета на община Лом за съответната година се предвиждат средства, с които се опреснява хоризонталната маркировка, възстановява се знаковото стопанство. С изпълнението на Проекта, типовете маркировки ще бъдат изцяло опреснени, подновени и новоизградени при необходимост, съгласно предвижданията в Проекта.

Предвид мащабността на проекта, изпълнението ще става поетапно до постигане на заложените резултати.

6. Очаквани резултати от приемане на Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом

Спазване изискванията на нормативната уредба относно законосъобразността на организацията на движението по улиците на територията на град Лом в съответствие с националното законодателство, конкретизиране на националните норми в съответствие със спецификите на Община Лом. Свеждане до минимум на инциденти с участниците в движението – МПС и пешеходци, увеличаване пропускателната способност на уличната мрежа, предотратяване на задръствания. Осигуряване на паркоместа за нарасналия брой моторни превозни средства. Осигуряване на достъп на хора с увреждания до административни, социални, медицински и културни сгради на територията на централната част на град Лом.


7. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлаганият Проект за Генерален план за организация на движението за централната градска част на град Лом е разработен в съответствие с европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлагания проект. 

Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК,  чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Лом, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и информация – гр. Лом, ул. „Дунавска” № 12, e-mail: obshtina.lom@mail.bg, lom.municipality@lom.egov.bg, както и в Общински съвет Лом, гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 12 – ет. 3, стая 303, тел.: 0971/69 131.


ПРОЕКТ ЗА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ЛОМ:

Посоченост и забрани за движение в град Лом

Предимства за движение на МПС

Пешеходство и паркиране 
14.06.2021


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за актуализация на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Лом - 2019 г. - до постигането на заложените мерки.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за актуализация на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Лом - 2019 г. - до постигането на заложените мерки, с мотивите към него, е публикуван на 12.05.2021 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за актуализация на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Лом - 2019 г. - до постигането на заложените мерки.


12.05.2021


Мотиви и Проект за актуализация на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Лом - 2019 г. - до постигането на заложените мерки - виж тук


12.04.2021

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 10.03.2021 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом. 


12.04.2021


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение  и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 10.03.2021 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом.


10.03.2021


Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом, чрез настоящето публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по мотиви и проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом на е-mail: lom.municipality@lom.egov.bg,или в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Лом, ул. „Дунавска“ №12, ет.1, гише № 3.


Мотиви и проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом - виж тук


10.03.2021


Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом, чрез настоящето публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по мотиви и проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом на е-mail: lom.municipality@lom.egov.bg,или в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Лом, ул. „Дунавска“ №12, ет.1, гише № 3.


Мотиви и проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци  на територията на община Лом - виж тук


22.02.2021

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на община Лом.


На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 19.01.2021 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на община Лом.

15.02.2021

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд.


На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд, с мотивите към него, е публикуван на 12.01.2021 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд.


25.01.2021


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Лом и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.


На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Лом и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, с мотивите към него, е публикуван на 22.12.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Лом и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

 

21.01.2021

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом, чрез настоящето публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Генерален план за организация на движението за Централната градска част на град Лом на е-mail:   lom.municipality@lom.egov.bg,  или в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Лом, ул. „Дунавска“ №12, ет.1, гише № 3.


МОТИВИ към Проекта на Генерален план за организация на движението за Централната градска част на град Лом – тук


ПРОЕКТ на Генерален план за организация на движението за Централната градска част на град Лом – тук 

 
19.01.2021

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом на е-mail: lom.municipality@lom.egov.bg,  или в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Лом, ул. „Дунавска“ №12, ет.1, гише № 3.

МОТИВИ за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом


I. Причини, налагащи изменението на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом.

Изменението на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом се дължи на изменения в нормативни актове от по-висока степен. Целта на настоящия проект за изменение на Наредба №1 на Община Лом е синхронизирането ѝ с нормативните актове от по-висока степен и недопускане противоречието ѝ с тези актове.


II. Мотиви за приемане на нова наредба и цели, които се поставят:

Проектът на Наредбата цели регламентиране на условията и редът за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом.

Настоящите промени в Наредбата се правят с цел прозрачност на дейността на Община Лом, свързана с поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом, като се визират правата и задълженията, както и забраните относими до поведението на населението на Община Лом на обществени места. Промените целят още защита на правата и интересите на населението на община Лом като се ограничават неправомерните действия и нарушения от страна на отделни граждани чрез налагане на административни наказания, предвидени в Наредбата, чиято цел е да въздейства превантивно на нарушителите да извършват последващи нарушения, както и на отделните членове на обществото под страх от налагане на административни наказания.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба:

За прилагане на Проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом не са необходими финансови средства.

 

IV. Очаквани резултати от прилагането:

Изпълнение на нормативно определените задължения при поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом, както и спазване на установените правила за поведение от членовете на обществото и ефективна защита на техните права и интереси.


V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Лом, да направят предложения и да изразят становища по проекта.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения.


ПРОЕКТ за изменение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом


Наредбата е приета с Решение №132 от Протокол №20/28.05.2004г. на ОбС Лом. Изм. и доп. с Решение №231 от Протокол №26/24.11.2004 г., Решение №350 и №351 от Протокол №35/29.07.2005 г., Решение №559 от Протокол №56/31.07.2006 г., Решение №591 от протокол №60 от 31.10.2006 г., Решение №600 от Протокол №61/30.11.2006г., Решение №185 от Протокол №13/28.06.2012г., Решение №396 от Протокол №45/19.08.2013г., Решение №714 и №715 от Протокол №91/24.09.2015г., Решение №57 от Протокол №9/29.02.2016г., Решение №662 от Протокол № 81/30.08.2019 г. на ОбС Лом                                                                                                                                        

 • 1. Отменят се текстовете на чл. 4, ал. 1, т. 3-9, както следва:

3. Високото говорене, пеене, свирене и използването на оркестри, отделни музикални инструменти и електроакустични източници на музика в обществените заведения, домовете и на открити места, намиращи се в близост до жилищни сгради, както следва:

 • от 14.00 ч. до 16.00 ч.;
 • от 23.00 ч. до 08.00 ч.
 1. Използването на рекламни осветителни тела и други, които са поставени на жилищните сгради или са в непосредствена близост да тях и произвеждат шум. Същите да се монтират така, че да не пречат на водачите на МПС.
 2. Зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено  предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.
 3. Озвучаването от обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и

зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с  изключение на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.

 1. Озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено

предназначение от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение и в случаите, определени в наредбата.

 1. Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.
 2. Изключение от забраната по т.6 се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито, като времето за озвучаване на тези мероприятия се осъществява със заповед на кмета.“.

 

 • 2. Създават се нови т. 3-8 в ал. 1 на чл. 4, както следва:

„3. Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето за отдих от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.

 1. Високото говорене, пеене, свирене и използването на оркестри, отделни музикални инструменти и електроакустични източници на музика в обществените заведения, домовете и на открити места, намиращи се в близост до жилищни и вилни сгради за времето, както следва:

-        от 14.00 ч. до 16.00 ч.;

-        от 23.00 ч. до 08.00 ч. 

 1. Зареждане на обекти за производство, съхранение и търговия, както и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони, както и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище, а също и в сгради със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.
 2. Озвучаването от обекти за производство, съхранение и търговия, както и на обекти в областта на услугите и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони, както и територии и зони със смесено предназначение, за времето за отдих от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. Изключение от забраната по изречение Първо се допуска при провеждане на обществени мероприятия на открито, като времето за озвучаване на тези мероприятия се определя със заповед на кмета на общината.
 3. Озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение и в случаите, определени в наредбата.
 4. Използването на рекламни осветителни тела и други рекламни съоръжения, които са поставени на жилищните сгради или са в непосредствена близост да тях и произвеждат шум. Същите да се монтират така, че да не пречат на водачите на МПС и след разрешение от надлежните органи.“
 • 3. Отменя се текста на чл. 4, ал. 2 и ал.3, както следва:

„/2/ В случаите,  упоменати в ал.1 /т.1, 2,3, 4,5,6,7 и 8/, касаещи нарушаване спокойствието на гражданите вследствие на висок шум, контролните органи измерват нивото на шума и съставят акт.

/3/ За нарушенията  по чл. 4, ал. 1 се налагат следните глоби:

 1. физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.
 2. При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едно личните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.“

 

 • 4. Създават се нови ал. 2 и ал. 3 на чл. 4, както следва:

„/2/ В случаите на установени нарушения по чл. 4, ал. 1, контролните органи измерват нивото на шума с техническо средство и съставят акт за установяване на административно нарушение.

/3/ За нарушенията  по чл. 4, ал. 1 се налагат следните глоби:

 1. физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.
 2. При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едно личните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.“

 

 • 5. Текста на чл. 8, ал. 4 се изменя и допълва, както следва:

Било: „Воденето на кучета без ремък и намордник. Задължават се водачите на животните да почистват фекалиите им по тротоарите, улиците и площадите и зелените площи.

Нарушителите се наказват с глоба от 50 до 250  лв.“.

 

Става: „Воденето на кучета без ремък, а агресивните и без намордник. Задължават се водачите на животните да почистват фекалиите им по тротоарите, улиците и площадите и зелените площи.

Нарушителите се наказват с глоба в размер на 100 лв.“

 

 6. Отменя се текста на чл. 30а, както следва:

Чл. 30а. Забранява се:

 1. Оставянето на храна за безстопанствени кучета и котки на алеи, улици, тротоари, площадки, междусградни пространства, дворове на обществени места в границите на населеното място. Забраната не се отнася за лицата по чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните, но същите носят отговорност за поддържане чистотата на градската среда в района на обгрижване на кучето/котката.
 2. Поставянето на алеи, улици, тротоари, площадки, междусградни пространства, дворове на обществени места в границите на населеното място на саморъчно изработени колиби и други предмети и съоръжения, предназначени за приютяване на безстопанствени кучета и котки;

Нарушителите се наказват с глоба от 50.00 до 300.00 лева.“

 

 • 7. Създава се нов чл. 30а, както следва:

„Чл. 30а. Забранява се   оставянето на храна за безстопанствени кучета и котки, както и поставянето на саморъчно изработени колиби и други предмети и съоръжения, предназначени за приютяване им на алеи, улици, тротоари, площадки, междублокови пространства, дворове на обществени места в границите на населеното място. Забраната не се отнася за лицата по чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните, но същите носят отговорност за поддържане чистотата на градската среда в района на обгрижване на кучето/котката.

Нарушителите се наказват с глоба от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение от 250 до 500 лв.“

 

12.01.2021

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят  своите предложение и становища по  проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Лом на е-mail:lom.municipality@lom.egov.bg,  или в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише № 3.

                                                                                    

МОТИВИ към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Лом

1. Причини, които налагат приемането:  С Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен  фонд се уреждат  реда и условията за управление и стопанисване на   земите от общинския поземлен  фонд /ОПФ/ в съответствие с действащата нормативна уредба: Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Правилника за прилагане закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Закон за общинската собственост /ЗОС/, Закон да арендата в земеделието /ЗАЗ/, Закон за задължения по договорите /ЗЗД/. Причината, която налага приемането на Наредбата  за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ са направените изменения и допълнения  на Закона за местното самоуправление  и местната администрация в частта Преходни и заключителни разпоредби § 7 към Закона за общинската собственост обн. в ДВ бр.107 от 18.12.2020 г., а именно чл.8, ал.7 от ЗОС.

2. Цели, които се поставят: 
Проектът има за цел да приведе подзаконовия нормативен акт, приет от Общински съвет в съответствие с действащото законодателство в Република България в областта на стопанисването и управлението на Общинския поземлен фонд

3Финансови средства : Прилагането на новите текстове на Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд  не изисква финансови средства.

4. Очаквани резултати:
 С включването на кметовете и кметските наместници по населени места на територията на Община Лом в състава на комисиите за  провеждане на търгове за наем или аренда на земеделските земи от Общинския поземлен фонд, дава възможност за прозрачност и   обективност при  управлението на Общинския поземлен фонд.

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.: Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата зя стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ е съобразен с нормативните актове от по-висока степен/ ЗОС и ЗМСМА/,които от своя страна са в съответствие с Европейското законодателство.


ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Лом

Приета с Решение №136 от Протокол № 9 /20.04.2012 г. на ОбС Лом, изменена с Решение № 665 от Протокол № 85/27.04.2015 г. на ОбС – Лом,  изменена и допълнена с Решение № 39 от Протокол №7/27.01.2016 г. на ОбС – Лом, последно изменена и допълнена с Решение № 249 от Протокол №3/27.02.2017 г. на ОбС – Лом

 

 • 1. В чл.12, ал. 5 се прави следното допълнение: „ В състава на комисията се включват кметове/ кметски наместници по населени места на територията на общината или определени от тях служители от съответното кметство.“
 • 2. В чл. 21, ал.1 : Текста се заличава и се записва така „Организирането и провеждането на конкурса се извършва от комисия, която се състои от председател и от 4 до 8 члена, определени със Заповед на кмета на общината. В състава на комисията се включват кметове/ кметски наместници по населени места на територията на общината или определени от тях служители от съответното кметство.“12.01.2021

Изготвен е проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом. Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в срок от 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения проект. Предложения, мнения и препоръки към проекта се приемат на адрес: гр. Лом,улица „ Дунавска“ № 12, ет. 1, гише № 3,  или на е-mаil адрес: lom.municipality@lom.egov.bg.


МОТИВИ
И ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ

I. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом:

Настоящето предложение възниква от необходимостта на приемането на нормативен акт по допълнение и изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години , за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом, във връзка с извършени и приети промени на национално ниво в Закона за местното самоуправление и местна администрация , обнародвано в  Държавен вестник, бр. 107 от 18.12.2020 г. Със Закона за изменение и допълнение на ЗМСМА се въвеждат съществени промени в уредбата на правомощията на общинските съвети в процеса на съставянето и изпълнението на общинските бюджети, управлението на общинската собственост и възлагането на обществени поръчки. С така направените изменения и допълнения чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА се изменя както следва: „Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.“ По този начин се въвежда задължение на общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата и населените места с кметски наместници в рамките на общия бюджет на общината. Така ще се гарантира по-голяма финансова самостоятелност на кметствата и ще се засили личната отговорност на кметовете и кметските наместници при изразходването на одобрените годишни разходи по бюджета на общината. Това налага да бъдат внесени изменения в действащата Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лом . Промяна в Наредбата се налага и от периода на въведената с Решение № 855 от 25.11.2020 г. на Министерски съвет епидемиологична обстановка в страната, и Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 год. на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Забраните за физическото събиране на хора на обществени места налагат търсенето на различни подходи и решения за неприсъствено провеждане на публичното обсъждане на бюджета и отчета на община Лом, което да осигури равноправни възможности за достъп, участие и идентифициране на заинтересованите страни, обективирани в докладната записка по приемането на акта.

При изработване на проекта на допълнение Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години , за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

II. Цели, които се поставя с приемане на Наредбата:

Постигане на пълнота и последователност на Наредбата в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за публичните финанси. Спазване на йерархичната подчиненост на нормативните актове, прогласен от чл. 15, ал. 1 Закона за нормативните актове, а именно: „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен“.


III. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

Очакваните резултати след приемането на нормативния акт е синхронизиране на текстовете от Наредбата с горестоящите нормативни актове.

IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

Проектът на предлаганата Наредба няма да изисква допълнителни финансови или други средства за прилагането й.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години , за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом не противоречи на норми на правото на Европейския съюз и правото на Република България.

VI. Фактически основания:

Привеждане на Наредбата в съответствие с действащата нормативна уредба, като се съобразят изискванията на закона. Това ще позволи по-конкретно и улеснено уреждане на обществените отношения свързани с приемането, изпълнението и отчитането на бюджета.

VII. Правни основания:

чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 84, ал. 6 и чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.

 

Причините за прилагане на краткия срок са следните: Промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация бяха обнародвани в края на 2020 г., след като беше приет и обнародван Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Процедурата по съставяне и приемане на общинския бюджет за 2021 година е стартирана от Община Лом. Срокът, в  който проекта на бюджет трябва да бъде  внесен за разглеждане и приемане  от общинския съвет е до 15 февруари 2021 г., като е необходимо да бъдат направени съответните изменения в проекта на бюджет, съобразени с измененията в ЗМСМА, което налага и настоящата промяна в Наредбата.

ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ:


§1. В чл.31 се създава нова ал. 3, със следния текст:

В рамките на общинския бюджет, Общински съвет Лом одобрява и утвърждава показателите за разходите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси по кметства и населени места с кметски наместници с изключение на определените като второстепенни разпоредители с бюджет както следва:

 1. Разходи за персонал – основни месечни възнаграждения; възнаграждения за професионален опит и трудов стаж; осигурителни плащания за сметка на работодателя;
 2. Разходи за издръжка – отчетни данни от предходната година, коригирани на база направен анализ;
 3. Капиталови разходи – актуални данни на база планираните разходи за основен ремонт и придобиване на материални дълготрайни активи на територията на населеното място.

Следващите алинеи се преномерират.

§ 2. Допълва Приложение 1 към чл. 21, чл.30, ал.2 и чл. 45, ал. 4 в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом с нов раздел III със следния текст:

III. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

 1. При извънредни обстоятелства, въведените мерки на които налагат частична забрана за събиране на хора в закрити помещения в обществени сгради, общественото обсъждане се провежда при съблюдаване на разрешения брой участници;
 2. При извънредни обстоятелства когато въведените мерки допускат общественото обсъждане се провежда на обществени места на открито при съблюдаване броя на участниците;
 3. При извънредни обстоятелства общественото обсъждане може да се проведе неприсъствено, чрез попълване на нарочен формуляр, утвърден от кмета на общината на хартиен носител или в електронен формат.

Електронният формат се обявява  на сайта на община Лом - http://www.lom.bg, а попълнения  се изпраща на lom.municipality@lom.egov.bg=

3.1. Хартиеният формуляр  се предоставя безплатно на гражданите в сградата на община Лом, ул.„Дунавска“ № 12, ет. 1,  гише №3  и кметствата, а попълненият формуляр се подава и входира на мястото на получаване.

3.2. Протоколът от неприсъствено проведеното публично обсъждане се изготвя въз основа на постъпилите от участвалите лица електронни или хартиени формуляри, преминали през проверка за идентификация на подателя.

 1. Когато условията на извънредните обстоятелства го позволяват, вариантите на публично обсъждане могат да се използват и комбинирано.


22.12.2020

МОТИВИ и ПРОЕКТ за приемането на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Лом и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност

МОТИВИ за приемането на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Лом и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност

I. Причини, налагащи приемането на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Лом и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 103, ал. 2, . 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) общинските съвети трябва да определят с наредба условията и редът за използването на спортните обекти-общинска собственост. Налице законова делегация, което налага приемане на наредба, уреждаща условията и редът за използването на спортните обекти-общинска собственост, както и реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.


II. Мотиви за приемане на нова наредба и цели, които се поставят:

Проектът на Наредбата цели регламентиране на условията и редът за използването на спортните обекти-общинска собственост, както и реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

С цел прозрачност на дейността на Община Лом, свързана с управлението на спортните обекти-общинска собственост, както и с финансирането и подпомагането на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност със средства от общинския бюджет, с Наредбата се урежда начинът и редът за възмездно и безвъзмездно ползване на обекти-общинска собственост, начинът на отдаването им, както и условията, при които това се случва. Също така се определят редът и условията, при който един спортен клуб или организация може да кандидатства за общинско финансиране на дейността си, необходимите документи за това, както и начинът на отчитане на получените средства.


III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба:

Необходимите средства за прилагането на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Лом и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се определят ежегодно с приемането на годишния бюджет на общината.

 

IV. Очаквани резултати от прилагането:

Изпълнение на нормативно определените задължения при управлението на общинските спортни обекти, както и създаване на стройни правила за начина на ползването им и строга отчетност при всички финансови операции относно ползването им и относно финансирането на спортните клубове и организации със  средства от общинския бюджет.


V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Лом и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Лом, да направят предложения и да изразят становища по проекта.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения.

 

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Лом и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност

 

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. (1) Настоящата наредба определя условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост, както и условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност на територията на Община Лом.

 • Наредбата има за цел да създаде условия за практикуване и развитие на физическото възпитание и спорта на територията на общината в съответствие с политиката на Община Лом.
 • Финансирането и подпомагането по смисъла на ал. 1 се осъществява за спортни дейности с масов характер, предназначени за развитие на детско – юношеския спорт, аматьорския, любителския масов спорт, спорта за хора с увреждания и спортни дейности, които са достъпни  за всички, спортуващи на територията на община Лом.

Чл. 2. (1) Спортните обекти – общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС) и Закона за общинската собственост (ЗОС).

(2) Спортните обекти се ползват за нуждите на физическата активност,  физическото  възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Чл. 3. (1) Спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, по изключение могат да се ползват и за културни и други прояви с обществен характер, при условие, че не се възпрепятства общата спортна дейност и не се нанасят вреди върху тях.

(2) За всяко конкретно мероприятие по ал.1, кметът на общината издава заповед, с която се определят реда и условията за ползване на спортния обект.

 
ГЛАВА ВТОРА

ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

РАЗДЕЛ I

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. Спортни обекти – публична или частна общинска собственост могат да се предоставят безвъзмездно за срок до 10 години, след решение на Общински съвет прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

Чл. 5. (1) Право да кандидатстват за безвъзмездно ползване на обектите по чл. 4 или части от  тях, имат спортни клубове, които са вписани в регистрите, водени от министъра на младежта и спорта.

 • Спортните клубове по ал. 1, кандидатстващи за безвъзмездно ползване на общински спортни обекти или части от тях, трябва да отговарят на следните изисквания:
  1. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието;
  2. да са вписани в публичните регистри, водени от министъра на младежта и спорта;
  3. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния и международен спортен календар;
  4. да нямат просрочени финансови задължения към община Лом;
  5. да водят отчетност съгласно Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;
  6. да са изпълнили задълженията си към Община Лом по предходно финансиране или подпомагане и/или по договори за ползване на спортни обекти – общинска собственост;
  7. седалището и мястото за развиване на спортната им дейност да е на територията на община Лом;
  8. да са развивали активна спортна дейност поне една година преди кандидатстването;
  9. състезателите на спортния клуб по съответния спорт, с изключение на националните състезатели, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на община Лом;
  10. да имат треньорски кадри с професионална правоспособност и квалификация съгласно действащата нормативна уредба. Треньорите  по  футбол предоставят лиценз за правоспособност за треньор по футбол.
 • На спортен клуб по ал. 1 се предоставя за безвъзмездно ползване само един спортен обект – общинска собственост, освен в случаите, когато съответните спортни обекти се намират в един имот.

Чл. 6. Безвъзмездно ползване на спортни обекти – общинска собственост не се предоставя на:

 1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или извършващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
 2. спортни клубове, на които Община Лом е отдала за ползване стопански обекти;
 3. спортни клубове, на които Община Лом е прекратила по тяхна вина договори, с които безвъзмездно са им предоставени спортни обекти или части от тях и не са изпълнили задълженията си съгласно настоящата наредба.
 4. спортни клубове, ползващи собствена спортна база.

Чл. 7. (1) Разходите по поддръжката и експлоатацията на спортните обекти – общинска собственост, които са отдадени за безвъзмездно ползване се поемат от съответните спортни клубове, на които е предоставено ползването.

(2) Не заплащат разходите за поддръжка и експлоатация на обектите по ал. 1, ползвателите,  които осигуряват целогодишно, според спецификата на вида спорт, безплатни занимания за практикуване на спорт за всички, в това число и за хора с увреждания. За целта спортните клубове изготвят график за провеждане на безплатните занимания по съответния вид спорт и го представят за съгласуване от Общинска администрация. Графикът се поставя на видно място на сградата на съответната спортна база.

Чл. 8. (1) Кметът на общината внася предложение до общински съвет за предоставяне на безвъзмездно ползване на общински спортен обект.

 • Въз основа на решението на общински съвет, кметът на общината сключва договор.

 

РАЗДЕЛ II

НАЕМ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9. (1) Спортни обекти или части от тях – общинска собственост, могат да се отдават под наем на спортни клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на община Лом, или обединени спортни клубове за срок до 10 години след решение на общински съвет, със заповед на кмета на общината, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията на настоящата наредба и по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Лом.

 • Не се предоставят под наем спортни обекти по ал. 1 на кандидати, които имат просрочени финансови задължения към общината.
 • Началната тръжна цена – при провеждане на публичен търг, съответно наемната цена при провеждане публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обектите по ал. 1, се  определят с решение на общински съвет, въз основа на оценка, извършена от лицензиран независим оценител.
 • Кандидатите за наематели на обектите по ал. 1 подават заявление за участие в публичен  търг или публично оповестен конкурс, като към заявлението представят:
  1. Програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на наема за срока на договора;
  2. План за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на договора за наем и актуализиран план за останалия срок;
  3. Доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигнатите спортни резултати.
 • Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично оповестен конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 10. (1) Спортни обекти или части от тях – общинска собственост могат да се отдават под  наем за срок до една година без търг или конкурс от кмета на общината, на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС.

 • Не се предоставят под наем спортни обекти – общинска собственост на организации по ал. 1, ако същите имат просрочени финансови задължения към общината.
 • Право да кандидатстват за наемане на спортен обект – общинска собственост за срок до една година, имат организациите по ал. 1, които:
  1. са подали заявление за предоставяне под наем на общински спортен обект, в което точно и ясно е индивидуализиран конкретен спортен обект;
  2. към момента на подаване на заявлението по т. 1, са вписани в регистъра воден от министъра на младежта и спорта;
  3. са изготвили програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на наема за срока на договора;
  4. са съставили план за ползване на спортния обект за срока на договора;
  5. са представили доказателства за възможности за развитие на спортната дейност.
 • След изпълнение на изискванията по ал. 3, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 11. (1) Договорите, сключени съгласно тази наредба, се прекратяват:

 1. при неполагане на грижата на добър стопанин от страна на ползвателя при ползване на спортния обект;
 2. с изтичането на срока на договора;
 3. ако ползвателят не застрахова за срока на договора, ползвания общински спортен обект в полза на общината;
 4. когато се установи, че ползвателят използва не по предназначение предоставения му за ползване общински спортен обект или в нарушение на закона;
 5. ако ползвателят не извършва поддържането и текущите ремонти на ползвания общински спортен обект, съгласно условията на договора;
 6. при възникване на належаща общинска нужда, като ползвателят на общинския спортен обект го освобождава в срок от два месеца от връчване на съобщението за освобождаване;
 7. на други основания, определени в договора.
 • Наемните договори, сключени съгласно тази наредба се прекратяват:
  1. при условията по ал. 1;
  2. при неплащане на наемната цена или на разходите за консумативи за повече от три месеца.

Чл. 12. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на общината, като не се дължи обезщетение за стойността им.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

 

РАЗДЕЛ I

ФИНАНСИРАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 13. Със средства от бюджета на Община Лом могат да бъдат финансирани дейности на спортни клубове и туристически дружества, които имат седалище и развиват  дейност на територията на Община Лом;                                                                                                                                        

Чл. 14. Спортните клубове по чл. 13, ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:

 1. да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Лом;
 2. да извършват дейност за развитие на масов спорт;
 3. да са регистрирани и да са развивали спортно-състезателна и тренировъчна дейност на територията на Община Лом, минимум една година преди кандидатстването за финансиране;
 4. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието;
 5. да са вписани в регистъра, воден от министъра на младежта и спорта или да са членове на БФС;
 6. да са членове на съответна лицензирана спортна федерация;
 7. да нямат изискуеми публични задължения към държавата и към Община Лом;
 8. да водят счетоводна отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
 9. да имат треньорски кадри с професионална правоспособност и квалификация съгласно действащата нормативна уредба на министерството на младежта и спорта. Треньорите по футбол предоставят лиценз за правоспособност за треньор по футбол;
 10. да са изпълнили задълженията си към Община Лом по договори за финансиране и/или договори за ползване на спортна база.

Чл. 15. Туристическите дружества по чл. 13, ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:

 1. да имат седалище на територията на Община Лом;
 2. да са осъществявали съответно спортна или спортно-туристическа дейност минимум една година преди кандидатстването за финансиране;
 3. да нямат изискуеми публични задължения към Община Лом и държавата;
 4. да са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието;
 5. да са вписани в регистъра, воден от министъра на младежта и спорта.

Чл. 16. За финансиране по този ред не могат да кандидатстват спортни клубове и туристически дружества, които имат задължения, произтичащи от неизпълнение на сключени договори за финансиране с Община Лом.

 

РАЗДЕЛ II

УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 17. (1) Община Лом предоставя финансова помощ на спортните клубове, отговарящи на условията и критериите на настоящите правила, приети  и утвърдени от Общинския съвет, като приложение към бюджета на Община Лом.

(2) Размерът на финансовата помощ за дейността на спортните клубове се определя всяка календарна година с изготвяне на бюджета на Община Лом и одобрението му от Общински съвет – Лом.

(3) Разпределението на средствата между спортните клубове ще се извършва от общинската експертна комисия по спорт, съгласно настоящите правила, назначена от Кмета на Община Лом, в чийто състав влизат двама представители на Община Лом и членовете на постоянната комисия по развитие на младежта, спорта, отдиха и туризма към Общински съвет – Лом и председателствана от Председателя на постоянната комисия към Общински съвет - Лом.

Чл.18. Спортните клубове, желаещи  да получат финансова помощ от Община Лом,  трябва да подадат  всички необходими документи, съгласно чл. 20, ал. 1 и 2 от настоящата Наредба до Председателя на общинската експертна комисия  по спорт в Община Лом.      

Чл.19. (1) Спортните клубове кандидатстват за финансова помощ от Община Лом всяка календарна година като подават заявления за това.

(2) Срокът за подаване на документи за кандидатстване е не по-късно от 15 февруари на настоящата година.

(3) Към заявленията по ал. 1 кандидатите прилагат следните документи:

 1. Удостоверение за актуално състояние;
 2. Удостоверение за вписване в Национален регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове;
 3. Удостоверение за вписване в Централен регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност.
 4. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка на лицето по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Удостоверение за липса на задължения към Община Лом.
 5. Декларация - Приложение 1;
 6. Справка - информация за броя на учениците от клуба и треньори на щат.
 7. Справка - информация от съответната федерация, в която членува клуба с поименен списък на картотекираните състезатели, възрастови групи, национални състезатели и подготвителни групи.

(4) В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл.19 ал.2, Комисията по чл. 17, ал. 3 разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи.

(5)  За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

 1. състав на комисията;
 2. опис на получените за разглеждане заявления;
 3. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;

(6) В петдневен срок от приключване на работата си, комисията предоставя протокол с одобрените за подписване на договори за ползване на общинска спортна база от спортни клубове на Кмета на Община Лом за утвърждаване. След утвърждаване на протокола, Кмета на Община Лом или упълномощено от него длъжностно лице, подписва договорите за ползване на спортната база.

    

ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ

Чл.20. (1) Спортните организации, получили финансова помощ по реда на тези правила, разходват средствата по предназначение, отчитат и доказват пред Община Лом целесъобразността на изразходваните през годината средства

(2) За отчитане разходването на предоставените им средства спортните клубове изготвят и представят годишни финансови отчети в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство.

 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.21. Община Лом упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността на спортните клубове и организации и извършва проверка на място.

Чл.22. (1) За правомерни ще бъдат признати следните разходи:

а) Фактури (билети) свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и обратно;

б) Фактури за храна (без алкохол, без коктейли);

в) Хонорарни сметки (включително съдийски) за изплатени хонорари ;

г) Фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;

д) Фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения;

е) Материални награди (купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка);

ж) Фактури за нощувки;

з) Фактури за витамини и възстановителни средства (разрешени от Антидопинговата комисия), придружени от декларация от съответния спортен клуб;

(2) Всички разходи трябва да бъдат пряко свързани със спортната дейност на съответния клуб;

Чл.23. Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по настоящите правила за срок от две години в случаите на:

 1. Констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства;
 2. Финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, установени от съответния компетентен орган;
 3. При представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаване на документите за кандидатстване и последващото отчитане на предоставените му финансови средства;
 4. Предоставените по тези правила средства, които не са разходвани по предназначение, се възстановяват в пълен размер, ведно със законоустановената лихва върху тях.

Чл.24. При нарушение на изискванията на тeзи правила, Община Лом има право едностранно да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮИТЕЛИ РАЗПРЕДБИ

 

 • 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 103, ал. 2, . 2 от Закона за физическото възпитание и спорта с Решение № …. От Протокол № …./ …………… г. на Общински съвет Лом.


20.12.2020


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проекта за план-сметката на ОП "Чистота - Лом" за 2021 г.


На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за план-сметката на ОП "Чистота - Лом" за 2021 г. е публикуван на 20.11.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по проекта за план-сметката на ОП "Чистота - Лом" за 2021 г.


18.12.2020


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лом.


На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 17.11.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Лом.


25.11.2020

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 24.10.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Лом. 


20.11.2020

Проект на План-сметка на ОП „Чистота – Лом” за 2021 година – тук17.11.2020

Мотиви и проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци  на  територията на община Лом.

МОТИВИ: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ приета с Решение №271 от Протокол № 24 / 27.01. 2009 г.; изменена с Решение № 456 от Протокол № 44/ 20.01.2010 г.; изменена с Решение № 649 от Протокол № 65 /22.12. 2010 г. Решение № 650 от Протокол № 65 /22.12. 2010 г; Решение № 670 от Протокол № 66 /31.01. 2011 г.; Решение № 461 от Протокол № 55 /20.12. 2013 г.; Решение № 179 от Протокол № 25 /30.09. 2016 г.; Решение № 347 от Протокол № 42 /26.09. 2017 г./ Решение № 562 от Протокол № 71 /31.01.2019 г../; Решение № 589 от Протокол 74/29.03.2019 г., Решение № 82 От Протокол № 9/30.04.2020 г.

 

1.Причини, които налагат приемане на промените:

Основания за предложените промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом са, както следва:

-  противоречие с акт от по-висока степен, а именно с новата редакция на чл.22 от Закона за местните данъци и такси.;

- промяна в размера на данъка при възмездно придобиване на имущество от 2,6% на 2,8% върху оценката на  прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по - висока стойност. С приемане на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Лом с Решение №271  по Протокол №24  от 27.01.2009 г., размерът на данъка при възмездно придобиване на имущество е установен на 2,6% върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна върху оценката на имуществото с по - висока стойност и до настоящия момент не е променян;

         - Изменение на Закон за местни данъци и такси, касаещо разпоредбата на чл. 58, ал. 4, в която думите „и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване“ се заличават.;

 • Изменение на Закон за местни данъци и такси, касаещо разпоредбата на чл. 61р, ал. 5, в която думите „30 януари“ се заменят с „31 януари“.

             Съгласно чл.22 от Закона за местни данъци и такси определените размери за данък недвижим имот, са в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Съгласно чл. 14 от наредбата размера на данък недвижим имот е 1,6 на хиляда върху данъчната оценка за физически лица и 2 на хиляда върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ за юридически лица. Разпоредбата на чл.14 от наредбата разграничава два вида размери на данък върху недвижимите имоти, а именно: размер на данък върху недвижимите имоти за физически лица и размер на данък върху недвижимите имоти за юридически лица, т. е. като разграничителен критерий е приет функционалната употреба на недвижимите имоти, а не единствено тяхната данъчна оценка, в който смисъл са чл.19 и чл.22 от Закона за местните данъци и такси.

           Основна част от инвестициите, направени до настоящия момент в общината са от външно финансиране, същевременно изискванията на граждани и юридически лица, относно местни инфраструктурни и други проблеми в общината се увеличава в пъти повече от това, което общината може да си позволи с досега определените собствени приходи. Трябва да се отчете фактът, че съществуват законодателни облекчения за данък върху недвижимия имот на определена категория лица и обекти, което води до намаляване на приходите от местни данъци. Собствените приходи в местния бюджет са по-малко в сравнение с трансферите от централния бюджет. Един от приходоизточниците в бюджета на общината е данък върху недвижимия имот, чийто относителен дял за 2019 г. е 30 на сто от общата събираемост на данъчни приходи, което е недостатъчно за инфраструктурни и други подобрения, които са минимално необходими за поддръжка на вече изградената инфраструктура и крайно недостатъчни за изграждане на нова такава.

Трябва да се отбележи, че размерът на данък върху недвижимите имоти не е променян от 2009 година.

В тази връзка предлагаме размерът на данък върху недвижимите имоти да бъде 2 на хиляда, което ще доведе до увеличение на приходите с 82 000 лв.

 

Прогноза за увеличения размер на данъка

 

 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГРАДА

Адрес

Зона

данъчна оценка

промил 2020 г.

данък 2020 г.

промил 2021 г.

данък 2021 г.

I-ва зона

13893,81

1,6

22,23

2,0

27,79

I-ва зона

27443,72

1,6

43,91

2,0

54,89

II-ра зона

5175,82

1,6

8,28

2,0

10,35

II-ра зона

7433,34

1,6

11,89

2,0

14,87

III-та зона

7400,92

1,6

11,84

2,0

14,80

IV зона

10350,11

1,6

16,56

2,0

20,70

 

 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - КМЕТСТВА

Населено място

Категория

 

данъчна оценка

промил 2020 г.

данък 2020 г.

промил 2021 г.

данък 2021 г.

с. Сталийска махала

V –та категория

13511,93

1,6

21,62

2,0

27,02

с. Ковачица

V –та категория

12194,09

1,6

19,51

2,0

24,39

с. Замфир

V –та категория

5676,20

1,6

9,08

2,0

11,35

с. Трайково

 V –та категория

4502,51

1,6

7,20

2,0

9,00

С. Станево

VII –ма категория

5360,94

1,6

8,50

2,0

10,70

С. Долно Линево

 VII –ма категория

7627,00

1,6

12,20

2,0

15,25

С. Добри дол

VIII –ма категория

3410,34

1,6

5,45

2,0

6,82

С. Сливата

VIII –ма категория

6039,12

1,6

9,66

2,00

12,07

 

         Що се касае до второто предлагано изменение, а именно увеличаване на местния данък, дължим при възмездно придобиване на имущество, следва да се имат предвид някои особености. Разпоредбата на чл.31 ал.1 от Наредбата предвижда, че обект на облагане с този конкретен местен данък са  възмездните сделки върху имуществата включително недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства. От особено значение е местният данък, дължим при придобиване на вещни права върху недвижими имоти. Налице са няколко обстоятелства от съществено значение, които мотивират необходимостта от предприемането на подобно увеличение.

            Нерядко, като допълнително преимущество при закупуване на недвижим имот, се изтъква и наличието на добре развита транспортна мрежа и/или бърз и улеснен достъп до някоя от основните пътни артерии в гр. Лом. Това обстоятелство често влияе благоприятно и върху абсолютната стойност на имота. В този смисъл, финансовата тежест за изграждането, поддръжката и рехабилитацията на пътната инфраструктура и изобщо наличието на подобно предимство следва да бъде справедливо разпределена между лицата, които в най-пълна степен ще се ползват от нея, а именно собствениците на недвижими имоти.

В тази връзка следва да се посочи, че повишението на дължимия местен данък,  при сключване на прехвърлителни сделки върху моторни превозни средства, по същество изпълнява същата функция, а именно да се постигне по-справедливо разпределение на финансовата тежест по поддръжка на пътната инфраструктура между лицата, които непосредствено се възползват от нея.

Най-сетне, увеличаването на дължимия местен данък при възмездно придобиване на имущество ще способства и за по-ефективното преразпределение на общинския бюджет. Нееднократно е била изтъквана необходимостта да се подпомагат финансово социални и инфраструктурни проекти, инициирани и провеждани от общината.

За да може действително община Лом да окаже финансова подкрепа на разработените, приети и одобрени проекти, са необходими значителни финансови постъпления. Част от тях ще се формират тъкмо от увеличението на посочения по-горе местен данък.

 

2.Целите, които се поставят: Предложените промени на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лом целят привеждане на Наредбата в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местни данъци и такси.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предложените промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лом, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ не се изисква допълнителен финансов ресурс.

 

4.Очакваните резултати от прилагането:

Уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба със ЗМДТ, както и увеличение на постъпленията в общинския бюджет от местна дейност, които средства да бъдат разходвани целево съгласно гореизложеното в настоящите мотиви.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМДТ) с тях.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Лом, да направят  предложения и да изразят становища по проекта.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения.

ПРОЕКТ:

 

Предвид изложените мотиви, предложението за изменение  и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом, е както следва:

 

Било:

Чл.14. (Решение № 347 от Протокол №42/26.09.2017 г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица и 2 на хиляда върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.

 

Става:

Чл.14. (Изм. с Решение на ОбС-Лом № ….  от  ……. 2020 г., от Протокол № …. ) Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 2.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

Било:

Чл.34. ал.2. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.60 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

Става:

Чл.34. ал.2. (Изм. с Решение на ОбС-Лом № ….  от  ……. 2020 г., от Протокол № …. ) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.80 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

Било:

Чл.45. (4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение.

 

Става:

Чл.45. (4) (Изм. с Решение на ОбС-Лом № ….  от  ……. 2020 г., от Протокол № …. ) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение.

Създава се нова алинея:

в чл. 55 (8)   (Решение на ОбС-Лом № …….   От Протокол № ……….   2020 г.) Лицата по ал. 1 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.24.10.2020

МОТИВИ И ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
приет с Решение № 3 от Протокол № 2 от 29.11.2019 г.

 

1. Причини, които налагат приемане на промените:

Основания за предложените промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община Лом са, както следва:

Промените и допълненията в Правилника са в следствие на усложнената епидемична обстановка в момента с страната. В Република България, беше обявено извънредно положение през първата половина на 2020г., което продължи повече от три месеца. В настоящия момент епидемичната обстановка се усложнява все повече като ръста на заболеваемостта непрекъснато расте, нараства и броят на карантинираните лица, които са контактни с установени положителни свои близки и колеги.

Тази обстановка налага предприемането на мерки за осигуряване непрекъснатост в работата на Общински съвет Лом, която да не се повлиява от усложняващата се епидемична обстановка, както и от други непредвидени събития от извънреден характер, който биха възникнали за в бъдеще.

 

2.Целите, които се поставят: Предложените в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община Лом целят непрекъснатост в процеса на работа на Общински съвет Лом като орган на местна власт, които следва да упражнява законово делегираните му правомощия независимо от усложнената обстановка, в която следва да работи. С оглед тази непрекъснатост в работата и с оглед защитата на живота и здравето на общинските съветници, както и на лицата, с които същите биха били в контакт се предвиждат заседания, които да се провеждат в електронна среда, както и вземането на неприсъствени решения при спазване на законовите изисквания за това.


3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предложените промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община Лом не се изисква допълнителен финансов ресурс.


4.Очакваните резултати от прилагането:

Непрекъснатост в процеса на работа на общинския съвет в извънредни и непредвидени ситуации, налагащи вземане на решения при невъзможност за физическо присъствие на съветниците на едно място, където да се проведе заседанието.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящия правилник е създаден в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМСМА) с тях.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Лом, да направят  предложения и да изразят становища по проекта.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения.

 

ПРОЕКТ:

 

Предвид изложените мотиви, предложението за изменение  и допълнение на в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община Лом, е както следва:

  

Създава се нов:

Чл.33. (8). (нова. Приета с Решение №…….. на ОбС Лом) При необходимост и при възникване на обстоятелствата посочени в чл. 43а от правилника председателите на постоянни комисии организират провеждането на заседания  с осигуряване на непрекъсната  онлайн връзка, гарантираща установяването на самоличността и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решенията.

 

Било:

Чл.34. На заседанията на постоянните комисии се води протокол.

 

Става:

Чл.34.  (изм. с Решение №……… на ОбС Лом)  На заседанията на постоянните комисии се води протокол, а  при провеждане на заседание по реда на чл.34, ал.8 и видеозапис, който е неразделна част от протокола .

 

Било:

Чл.40. (2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.

 

Става:

Чл.40. (изм. с Решение №…….. на ОбС Лом) Гражданите могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, освен при провеждане на заседание при условията на чл. 43а от правилника.

 

Създава се нов:

Чл.43а. (нов приет с Решение №…….. на ОбС Лом). (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 (2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

Създава се нов:

Чл. 58. (1) т.4. (нова. приета с Решение № ………. на ОбС Лом) Когато заседанията са проведени при условията на чл. 43а, ал.1 от правилника  се съставя протокол от проведеното онлайн заседание и запис на заседанието на магнитен носител, който е неразделна част от протокола.12.06.2020СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом.


На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 11.05.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом.05.06.2020

Мотиви и Проект за приемане на Програма за енергийна ефективност и дългосрочна Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2020-2030 г. на община Лом - тук и тук


Мотиви и Проект за приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2020-2023 г. на община Лом - тук и тук


11.05.2020

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом. - тук27.04.2020СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом.


На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 24.03.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом.01.04.2020


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 25.02.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом.

 

01.04.2020

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 22.01.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Лом.24.03.2020

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом - тук


25.02.2020

Мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Лом - тук25.02.2020


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 22.01.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове е постъпило становище от Дружество за защита на животните "Лом-2003" по изработения проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом. Постъпилото становище с предложения ще бъде разгледано от Общинския съвет на Община Лом.18.02.2020СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение и допълнение на
Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на община Лом, с мотивите към него, е публикуван на 16.01.2020 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.


В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на община Лом.22.01.2020

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Лом - тук22.01.2020

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда  и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом. - тук16.01.2020


Мотиви за изменение на Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом - тук и Приложение 1 - тук19.12.2019СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за актуализация на Програмата за овладяване популацията не безстопанствените кучета на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за актуализация на Програмата за овладяване популацията не безстопанствените кучета на територията на община Лом и мотивите към него, е публикуван на  18.11.2019 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, е постъпило становище от Дружество за защита на животните "Лом-2003" по изработения проект на Програмата за овладяване популацията не безстопанствените кучета на територията на община Лом. Постъпилото становище с предложения ще бъде разгледано от Общинския съвет на Община Лом.


19.12.2019


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом с мотивите към него, е публикуван на 19.11.2019 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом.

 

16.12.2019


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по мотиви и проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на община Лом с мотивите към него, е публикуван на 14.11.2019 г. на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на община Лом.


19.11.2019

Мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом - тук

Проект на План-сметката на ОП "Чистота-Лом" за 2020 г. - тук18.11.2019

Мотиви и проект за актуализация на Програмата за овладяване популацията не безстопанствените кучета на територията на община Лом - тук и тук.14.11.2019

Мотиви и проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом – тук и тук


12.11.2019


Мотиви и проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Лом  - тук и тук11.11.2019


СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по Мотиви и проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество заедно с мотивите към него, е публикуван на  07.10.2019 година на интернет страницата на Община Лом за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом.07.10.2019

Мотиви и проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество и Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом – тук

 

27.09.2019


До 26.08.2019 г. не са постъпили предложения или оспорване на проекта за приемане на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Лом, публикуван на 26.07.2019 г.


27.09.2019


До 25.08.2019 г. не са постъпили предложения или оспорване на проекта за приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на  животни на територия на община Лом, публикуван на 25.07.2019 г.31.07.2019


До 31.07.2019 г. не са постъпили предложения или оспорване на Проекта за приемане на Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища в Община Лом, публикуван на 01.07.2019 г.


26.07.2019

 

Мотиви и Проект за приемане на Наредба №1за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Лом –тук и тук

 25.07.2019

Мотиви и Проект за приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на  животни на територия на община Лом

Мотиви – тук

Проект за приемане на Наредба – тук

 01.07.2019

Мотиви и Проект за приемане на Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища в Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
25.06.2019

До 25.06.2019 г. не са постъпили предложения или оспорване на проекта за изменения на Наредба за пожарна безопасност  на територията на Община Лом, публикуван на 04.06.2019 г.04.06.2019

Мотиви за приемане и проект за актуализирана Наредба за пожарна безопасност  на територията на Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


31.05.2019

До 31.05.2019 г. не са постъпили предложения или оспорване на проекта за изменения на Наредбата за реда  за  придобиване, управление и разпореждане  с  общинско  имущество, публикуван на 10.04.2019 г.


10.04.2019

Мотиви за изменение на Наредбата за реда  за  придобиване, управление и разпореждане  с  общинско  имущество, приета на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК22.02.2019

Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК21.12.2018

Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

10.12.2018

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища на територията на Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


12.11.2018

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Тарифа - Приложение 1 - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


12.11.2018

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


25.07.2018

Мотиви за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Лом - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

17.07.2018

Мотиви за актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лом 2015-2020 - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лом 2015-2020 - Актуализация 2018 - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Доклад за морфологичен анализ - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

26.04.2018

Мотиви за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Лом, приет с Решение № 7 от 30.11.2015 г. на Общински съвет – Лом, изм. с Решение №401 от Протокол №50/27.02.2018 г. - ПРОЧЕТИ ТУК
12.02.2018


ПРАВИЛНИК - ПРОЕКТ!

за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Лом, приет с Решение № 7 от 30.11.2015 г. на Общински съвет – Лом.

Мотиви!22.01.2018


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

за изменение на Наредбата за реда  за  придобиване, управление и разпореждане  с  общинско  имущество, приета с Решение № 141/ 20.04.2012 г. на Общински съвет – Лом, допълнена и изменена с Решение № 164/ 30.05.2012 г.,  Решение № 648/ 23.03.2015 г., Решение №216/31.11. 2016 г. и с Решение №377/20.12.2017 г.


Мотиви!20.11.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

за изменение на Наредбата за реда  за  придобиване, управление и  разпореждане  с  общинско  имущество, приета с Решение № 141/ 20.04.2012 г. на Общински съвет – Лом, допълнена и изменена с Решение № 164/ 30.05.2012 г.,  Решение № 648/ 23.03.2015 г., и с Решение №216/31.11. 2016 г

Мотиви!27.10.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Проект на Актуализация на Общински план за развитие на Община Лом 2014-2020 г тук

Мотиви!


18.10.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Лом /приета с Решение № 28 от протокол №3/08.12.2011 г. на ОбС – Лом тук


10.10.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за изменение допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом тук23.08.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Мотиви за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом

Мотиви за изменение на наредбата тук


23.08.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за определяне условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

Мотиви за изменение на наредбата тук22.05.2017


НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом тук


Мотиви за изменение на наредбата тук
12.04.2017

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в община Лом тук


Мотиви за изменение на наредбата тук


23.01.2017

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за поддържане на обществения ред, чистота и опазване на общинското имущество
тук

На основание Закона за нормативните актове, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за поддържание на обществения ред , чистота и опазване на общинското имущество на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12, в Центъра за услуги и информация на гражданите, ет. 1, гише 3.


20.01.2017

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Лом тук

21.11.2016

ПРАВИЛНИК - ПРОЕКТ!

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота - Лом“
тук

Мотиви за приемане на правилника
тук


21.11.2016

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом
тук

Мотиви за изменение и допълнение на наредбата
тук
 


21.11.2016

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Проект за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом тук

Мотивиран доклад към предложението за изменение и допълнение на наредбата тук


18.11.2016

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане тук

Мотиви за изменение и допълнение на наредбата тук03.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение в  Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими  имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или  в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише  № 3.

Мотиви:
ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНЕ В ТАРИФАТА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ.
Oснование за предложението за изменение и допълнение в  Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими  имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом е възникнала необходимост от отдаване на свободни общински терени в регулация, с голяма площ,  за земеделски нужди.
Приетата в Тарифата наемна цена до сега се прилагаше за общински терени с малка площ – до 300 кв.м., които се обработваха до 6 месеца в годината.
С постъпването на искания за обработване на значително по- големи площи и то целогодишно, се оказва, че се формира наемана цена значително по-висока от наложените на практика такива цени в страната.

ЦЕЛ НА ИЗМЕНЕНИЕТО И ДОПЪЛНЕНИЕТО Е:

1.Наемната цена, за ползване на общински терен в регулация, за селскостопански нужди, с площ до 1 дка, да бъде 42 лв. за година.

2.Наемната цена, за ползване на общински терен в регулация, за селскостопански нужди, с площ над 1 дка, да бъде 42 лв./дка за година.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА.
За прилагане на изменението и допълнението в  Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими  имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом не е необходимо разходването на бюджетни средства.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Тарифата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.

Във връзка с гореизложеното е необходимо Общински съвет Лом да приеме изменението и допълнението в  Тарифата за базисни наемни цени при предоставяне на общински недвижими  имоти за развитие на стопански дейности на територията на Община Лом, както следва
Изменя и допълва т. 2 в частта „Допълнение към тарифата” и тя придобива вида:

2.1 Наемната цена за ползване на общински терен в регулация за селскостопански нужди, с площ до 1 дка, е 42.00лв. за година.

2.2 Наемна цена за ползване на общински терени в регулация за селскостопански нужди, с площ над 1 дка, е 42.00лв/дка  за година. 

2.3 Разрешението за ползването на общинските терени в регулация само за селскостопански нужди  се дава въз основа на  искане на взискателя и заповед на кмета02.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
тук


14.10.2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лом, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише № 3. За повече информация тук

01.09.2016 


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за определяне размера на местните даанъци и такси на територията на Община Лом в , на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.

Мотиви:

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ.
Основание за предложените промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом са приетите допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г.).
С държавен вестник бр.32 от 2016 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, съгласно който с § 1 в глава втора се създава раздел VІІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” с чл.61у-61щ, в сила от 01.01.2017 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 61у, ал.3 от ЗМДТ (Нов – ДВ, бр. 32 от 2016 г. , в сила от 1.01.2017 г.), данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.
С чл. 61ф, ал.1 от ЗМДТ (Нов – ДВ, бр. 32 от 2016 г. , в сила от 1.01.2017 г.) е регламентирано, че общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.
Съгласно чл.61ф, ал.2 от ЗМДТ, данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Съгласно § 3, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.), за 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII от ЗМДТ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” в срок до 30 септември 2016 г.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да се внесат съответните промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом, като се добави нов Раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” и в изпълнение на § 3, ал.2 от ПЗР на ЗДЗМДТ в срок до 30.09.2016 г. да се определи неговия размер.
Доколкото правомощията на местната власт по отношение на местните данъци са ограничени само до определяне на размера им, то промените отнасящи се до кръга на задължените лица, до вида и начина на деклариране, до основата за облагане и т.н. следва да бъдат отразени в наредбата само с цел съответствието й със закона.

ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА.

Целта на приемането на настоящите промени е изпълнение разпоредбата на § 3, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.), съгласно която за 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII от ЗМДТ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” в срок до 30 септември 2016 г., както и с оглед привеждане на нормативната база на Община Лом в съответствие с приетите допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.)

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА.

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом, не е необходимо разходването на бюджетни средства.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.


АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Предлаганите промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

МОТИВИ.

1. Правни основания: чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.

2. Фактически основания: привеждане на нормативната база на Община Лом в съответствие със Закона за местните данъци и такси с цел да се избегне евентуално противоречие между текстовете на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лом и Закона за местните данъци и такси.
 За повече тук!


15.08.2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в Община Лом, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg  или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.


МОТИВИ

към проекта на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в община Лом. Проектът на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в Община Лом, заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на Община Лом.В сила от 01.08.2016 г. е Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, който визира единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование.В съответствие с чл. 24, ал. 1 на ЗПУО Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. На територията на община Лом функционират 10 общински детски градини. В общинската образователна система функционират и 8 общински училища, които съгласно чл. 25, ал. 2 и чл.56 от ЗПУО може да се извършват и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини и училищата.На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 3.6.2016 г. за предучилищното образование е необходимо Общински съвет – Лом да приеме наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в община Лом.Досега не е имало такава общинска наредба, тъй като действащият закон не го изискваше. За прилагането на новата Наредба не са необходими финансови средства. С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
За повече информация тук!СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на ННаредба за водене на регистър на общинските детски градини в Oбщина Лом, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg  или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.


МОТИВИ 
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА Наредба за водене на регистър на общинските детски градини в Община Лом


1. Причини, които налагат приемането на проекта на Наредбата
В сила от 01.08.2016 г. е Законът за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, който визира единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование.В съответствие с чл. 24, ал. 1 на ЗПУО Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. На територията на община Лом функционират 10 общински детски градини, 2 от които в селата.
2. Цели, които се поставят
Във връзка с чл. 346, ал. 2 от ЗПУО е необходимо Общински съвет - Лом да приеме наредба, с която да определи обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата
Прилагането на новите разпоредби на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
За повече информация тук!

12.08.2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за определяне и администриране на МТЦУ на територията на Община Лом в раздел „ Административни услуги „Местни данъци и такси“ ОБА 13“ , на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.

Мотиви:

Поради промяна в Наредба Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства от 16.12.2011 г. в ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г., е изменен чл. 30, ал. 1, т. 4, който регламентира следното: „документ за платен данък върху превозните средства, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси или документ, че са освободени от данък, съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредба Н-32 от 16.12.2011 г. “. С така направената промяна физически и юридически лица, които са извършили безкасово плащане за годишен данък върху превозни средства не получават необходимия за преминаване на преглед стикер за еднозначно идентифициране от информационната система на ИААА. В досега действащата Наредба на Община Лом, всички удостоверения за безкасово платен данък върху превозните средства се издават срещу определена и платена такса в зависимост от вида на услугата. Същото касае и лица, попадащи в чл.58, ал.1 и 2 от ЗМДТ.

В връзка с гореизложеното е необходимо Общински съвет – Лом да приеме изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на МТЦУ на територията на Община Лом в раздел „ Административни услуги „Местни данъци и такси“ ОБА 13“ в Приложение 2; както следва:

1. Изменя параграф 113, както следва: БИЛО - „Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства за първи път“ цена - 3 лв. СТАВА: 113.1. „Издаване на Удостоверение за платен годишен данък върху превозни средства за лица, попадащи в чл.58, ал.1 и 2 от ЗМДТ и дубликат на документи за безкасово платени данъци върху превозни средства - за първи път“ в колона 2 Цена в лв.: - „безплатно“;
2. Добавя нова точка 2 към параграф 113, както следва: 113.2. „Издаване на Удостоверение за платен данък върху превозни средства за лица, попадащи в чл.58, ал.1 и 2 от ЗМДТ и дубликат на документи за безкасово платени данъци върху превозни средства за втори и следващ път“ в колона 2 Цена – 3 лв.


12.04.2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия , на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg  или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.


МОТИВИ:
допусната техническа грешка при определяне на  реда и условията за провеждане на публичен подбор в чл.7, ал.2, б.в, от Раздел III. Организация и управление на общинските предприятия от Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия -за повече тук!


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg  или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.

МОТИВИ: допусната техническа грешка при определяне на  условията за участие в конкурса в чл.29, ал.2, т.2, от Раздел VI. Възлагане на управлението на търговски дружества с общинско участие от Наредба за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие - за повече тук!15.02.2016

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - за повече тук!
МОТИВИ
за приемане на
НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
1. Причини, които налагат приемането:
Предложеният проект на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия, отменя Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Лом в Общинските предприятия и в Търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с решение №445 от протокол 40/26.11.2009 г., изм. и доп. с решение №751 от протокол 74/01.08.2011 г. и решение №33 от протокол 3/08.12.2011 г. на Общински съвет Лом.
Изработването на проект за изцяло нова  Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия е свързано с обстоятелството, че е необходимо съдържанието й да бъде съобразено с новите изисквания, които поставят разпоредбите на Закона за общинската собственост.
Тъй като действащата към момента наредба касае, както търговските дружества с общинско участие, така и общинските предприятия, считаме че по-добрият вариант е наредбите да бъдат изцяло нови, вместо да се правят промени в действащите разпоредби.
Изготвянето на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия е съобразено с изискванията на Законът за местното самоуправление и местната администрация и Законът за общинската собственост.
Към настоящия момент в община  няма приета Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на Общински предприятия.
Като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Лом са учредени две общински предприятия – ОП „Чистота – Лом“ и ОП „Пазар“. Нормативната уредба на общинските предприятия се съдържа в Закона за общинската собственост. Тя урежда основните начала за тяхното създаване, функциониране и управление, като в тази връзка съществува необходимост от по-детайлно нормативно уреждане на тези въпроси на местно ниво,  което налага приемането на Наредба.
2. Целите, които се поставят:
Създаването на общи и еднакви правила за организацията и дейността на общински предприятия в общината, ще създаде по-добри условия за упражняване на дейността им, тяхното управление и осъществяването на контрол върху дейността им от страна на Кмета  на общината и общинския съвет.
Общинските предприятия се създават за изпълнението на общински дейности в следните направления:
1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги на населението;
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на Община Лом или на нейното население, които се финансират от общинския бюджет, определени от Общински съвет – Лом.
С приемането на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия ще се създадат подходящи, нормативно регламентирани правила за общинските предприятия, които са предпоставка за повишение на общинските приходи, по-ефективно управление на собствеността, повишаване качеството и разширяване на общинските услуги.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на новата наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Повишаване на отговорността на ръководните органи на търговските дружества. Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на старата наредба.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.
Необходимостта от приемане на нова наредба е следствие от промяна в българското законодателство с оглед синхронизация с това на Европейския съюз.
Предлагания проект за нова Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганата Наредба, не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Лом  www.lom.bg, като  по този начин е дадена възможност на всички заинтересованите лица да се запознаят с него и да изразят становище.
 
 
15.02.2016

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ  - за повече тук!
 
МОТИВИ
за приемане на
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
      1. Причини, които налагат приемането:
Предложеният проект на Наредба за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие, отменя Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Лом в Общинските предприятия и в Търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с решение №445 от протокол 40/26.11.2009 г., изм. и доп. с решение №751 от протокол 74/01.08.2011 г. и решение №33 от протокол 3/08.12.2011 г. на Общински съвет Лом.
Изработването на проект за изцяло нов вариант на Наредбата за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие, по който община Лом участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества, е свързано с обстоятелството, че е необходимо съдържанието й да бъде съобразено с новите изисквания, които поставят разпоредбите на Закона за общинската собственост.
Тъй като действащата към момента наредба касае, както търговските дружества с общинско участие, така и общинските предприятия, считаме че по-добрият вариант е наредбите да бъдат изцяло нови, вместо да се правят промени в действащите разпоредби.
Изготвянето на Наредбата за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие са съобразени е съобразено с изискванията на Търговския закон, Законът за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.), както и редица други законови и подзаконови нормативни актове.
      2. Целите, които се поставят:
С наредбата, на основание чл.51а, ал.4 от ЗОС, се регулират по нов начин условията и редът за упражняване на правата на собственост на Община Лом в търговски дружества с общинско участие в капитала.

     С наредбата се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
2. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;
3. органи на управление и контрол, както и упражняване на правата на собственост на общината в дружества с общинско участие;
4. управление на общинските еднолични търговски дружества и правомощия на органите на търговски дружества с общинско участие;
5. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото;
6. възлагането на управлението на търговски дружества с общинско участие;
регистър на търговските дружества, на гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел

С наредбата е регламентиран реда за провеждане на конкурс за избор на управител на търговските дружества с общинско участие в капитала.
Целта на новата наредба е да преодолее недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на старата наредба, като се предоставя по-голяма оперативна самостоятелност, а едновременно с това се засилва контрола от страна на общинския съвет и общината, по отношение на дейността на избраните от него лица.
С наредбата се въвеждат норми, които предвиждат създаването и поддържането на информация в публични регистри, в електронен вариант, съдържащи данни за участието на Община Лом в еднолични търговски дружества с ограничена отговорност. 
По този начин всеки един гражданин ще има достъп до информация за управлението на част от общинската собственост.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на новата наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Повишаване на отговорността на ръководните органи на търговските дружества. Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на старата наредба.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.
Необходимостта от приемане на нова наредба е следствие от промяна в българското законодателство с оглед синхронизация с това на Европейския съюз.
Предлагания проект за нова Наредба за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на община Лом в търговски дружества с общинско участие е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганата Наредба, не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Лом  www.lom.bg, като  по този начин е дадена възможност на всички заинтересованите лица да се запознаят с него и да изразят становище.
 

 

15.02.2016

ПРОГРАМА - ПРОЕКТ

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2015 - 2020 г.
    
   Програмата за опазване на околната среда на Община Лом е изготвена със съдействието на Териториално поделение държавно горско стопанство „Лом”, Общинска служба „Земеделие” Лом и Общински клуб „Екология и опазване на околната среда” в съответствие с методическите указания за разработване на общински програми по околна среда на Министерството на околната среда и водите. ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


22.12.2015

НАРЕДБА - ПРОЕКТ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ

Приета с Решение №132 от Протокол №20/28.05.2004г. на Об.С Лом . Изменена и допълнена е с Решение №231 от Протокол №26/24.11.2004 г., Решение №350 и №351 от Протокол №35/29.07.2005 г., Решение №559 от Протокол №56/31.07.2006 г., Решение №591 от протокол №60 от 31.10.2006 г., Решение №600 от Протокол №61/30.11.2006 г. Решение № 185 от Протокол №13/28.06.2012г., Решение №396 от Протокол №45/19.08.2013г.,Решение №714 и №715 от Протокол№91/24.09.2015г., на ОбС - Лом.

   Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят  своите предложение и становища по  проекта на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба №1 за поддържане обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом”, на е-mail:lom.municipality@lom.egov.bg,  или в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише № 3. ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
                                   
         
14.12.2015

НАРЕДБА - ПРОЕКТ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ЛОМ 

   Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят  своите предложение и становища по  проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Лом на е-mail:lom.municipality@lom.egov.bg,  или в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише № 3. ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
                            

08.12.2015

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ  
прочетете тук
    
Мoтиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом

     На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страница www.lom.bg, Община Лом предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата  за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Лом, на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg  или на адрес в гр. Лом, ул. „Дунавска” №12.
     Във връзка с необходимостта от разкриване на нови и  актуализация на предоставяните услуги от общината, е налице  основание за допълване и актуализация на Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Лом.

      С настоящия проект се предлага:
 • привеждане на Наредбата в съответствие с изискванията за обективно отчитане на приходите от местни такси чрез диференцирането им съобразно предоставените услуги;
 • запазване на баланса между приходната и разходната част на общинския бюджет и създаване на възможност за рационално оперативно управление на събраните приходи;
 • законосъобразно финансиране на бюджетните дейности при недостиг на средства;
 • oпределяне цени на ново разкрити услуги.
 • aктуализация на цените на предлаганите услуги.

     В следствие на предложените промени се очаква:
 • увеличаване на приходите от местни такси.
 • създаване на условия за равнопоставеност между ползвателите на услугите;
 • създаване на предпоставки за гъвкави механизми при разходването на бюджетните средства
18.09.2015

НАРЕДБА - ПРОЕКТ!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЛОМ 2015 - 2020 Г.

Програмата за управление на отпадъците на Община Лом е изготвена със съдействието на  „Асоциация на еколозите от общините в България” в съответствие с изискванията на „Националната програма  за управление на отпадъците 2014 -2020 г.”

20.05.2015
 
НАРЕДБА - ПРОЕКТ!
ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.195, АЛ. 4, АЛ.5 И АЛ. 6 ОТ ЗУТ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗАДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ И ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 225А, АЛ. 1 ОТ ЗУТ  ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
 
Глава първа.
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази Наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди по чл.195, ал.4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, зазадравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл.225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от четвърта до шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1, издадени от органите на Община Лом.
 
 
01.04.2015

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ЛОМ

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Лом чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Лом на е-mail:lom.municipality@lom.egov.bg, или в Центъра за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на Общинска администрация – ет.1, гише № 3. тук


23.02.2015

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 141/ 20.04.2012 г. на Общински съвет Лом, допълнена  и изменена с Решение № 164/ 30.05.2012 г.  

Мотиви: Направените изменения и допълнение  в чл. 8 и чл. 9 на Закона за общинската собственост и привеждане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съответствие с промените в действащото законодателство, както следва:

1. В глава първа „Общи разпоредби”, в чл.1, ал.4 се добавя нова т.5. „Когато е приложим Закона за публично- частното партньорство”.

2. В глава първа „Общи разпоредби”, се създава нова разпоредба - чл.2а със следното съдържание:
    Чл.2а, ал.1. Застроените имоти- публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения.
    ал.2. Общинският съвет определя имотите- частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал.1.  
     ал.3. Кметът на общината определя вещите- частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.”

   Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Лом в писмен вид.


1.12.2014

ПРОЕКТ НА  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ
 
(Приета с Решение на ОбС Лом №457 от Протокол 44/20.01.2010 г., допълнена и изменена с Решения № 649 от Протокол 65/22.12.2010 г., № 670 от Протокол 66/31.01.2011 г., №726 от Протокол 71/12.05.2011 г., №764 от Протокол 76/16.09.2011 г. Решение № 178 от Протокол № 12/21.06.2012 г. Решение №271 от Протокол № 26/21.12.2012 г., Решение №…… от Протокол № …../…….2014 г.) тук!

11.11.2014
ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Наредба

за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд приета с Решение № 136 от Протокол № 9/20.04.2012 г. на ОбС Лом, изменена с Решение № 359 от Протокол № 41/28.05.2013 г.  тук 1. Проекти на Наредби, Програми и други документи за обществено обсъждане - Текуща страница
 2. Други нормативни документи
 3. Предстоящи заседания
 4. Видео
 5. Правилник на ОбС
 6. Решения
 7. Наредби
 8. Структура
 9. Председател
 10. Правилници
 11. Комисии
 12. Отчети
 13. Програми

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)