Енергийна ефективност

Дата на публикуване: 01.10.2014 09:56
 
Община Лом инвестира Разумно и със смисъл в бъдещето. В тази връзка традиционно се провеждат Дни на интелигентната енергия, с цел въвличане в идеите на Европейския съюз за интелигентното използване на енергийните ресурси и внедряването на възобновяемите източници на енергия в бита.

През 2008г Община Лом подписа конвента на кметовете. Това е основното европейско движение с участието на местни и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Подписалите Споразумението целят да постигнат, и дори да надминат, целите на Европейския съюз за намаляване на вредните емисии на въглероден двуокис с поне 20% до 2020 г.

В областта на Енергийна ефективност се стремим оптимално да използваме възможностите на европейското финансиране. Град Лом е един от приоритетните градове включен в програмата на Министерството на регионалното развитие ,,Енергийно обновяване на българските домове“ финансирана по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ,,Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 75%.

Енергийният мениджър води и управлява целия процес на производство, разпределение и потребление на енергия от името на общината.Също така осигурява устойчиво изпълнение и успешно прилагане на практика на процеса на общинско енергийно планиране.Инициира, управлява и поддържа информационна система за потреблението на енергия на територията на общината.Енергийната ефективност извършва своята дейност съгласно разпоредбите на ЗЕФ и ЗЕВИ.

Как да спрем глобалното затопляне може да откриете  тук.

Как да помогнем на себе си и на планетата може да откриете  тук.

Програма за насърчаване използването на енергията от ВЕИ и биогорива в община Лом 2014 - 2020 г.
тук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ тук


Иван Иванов – ст.експерт „Енергиен мениджър” 

  1. Енергийна ефективност - Текуща страница

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)