МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Енергийна ефективност

 
Община Лом инвестира Разумно и със смисъл в бъдещето. В тази връзка традиционно се провеждат Дни на интелигентната енергия, с цел въвличане в идеите на Европейския съюз за интелигентното използване на енергийните ресурси и внедряването на възобновяемите източници на енергия в бита.

През 2008г Община Лом подписа конвента на кметовете. Това е основното европейско движение с участието на местни и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Подписалите Споразумението целят да постигнат, и дори да надминат, целите на Европейския съюз за намаляване на вредните емисии на въглероден двуокис с поне 20% до 2020 г.

В областта на Енергийна ефективност се стремим оптимално да използваме възможностите на европейското финансиране. Град Лом е един от приоритетните градове включен в програмата на Министерството на регионалното развитие ,,Енергийно обновяване на българските домове“ финансирана по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ,,Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 75%.

Енергийният мениджър води и управлява целия процес на производство, разпределение и потребление на енергия от името на общината.Също така осигурява устойчиво изпълнение и успешно прилагане на практика на процеса на общинско енергийно планиране.Инициира, управлява и поддържа информационна система за потреблението на енергия на територията на общината.Енергийната ефективност извършва своята дейност съгласно разпоредбите на ЗЕФ и ЗЕВИ.

Как да спрем глобалното затопляне може да откриете  тук.

Как да помогнем на себе си и на планетата може да откриете  тук.

Програма за насърчаване използването на енергията от ВЕИ и биогорива в община Лом 2014 - 2020 г.
тук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ тук


Иван Иванов – ст.експерт „Енергиен мениджър” 

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)