МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Социални дейности

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ“

 •  Отговаря за подготовката и организира изпълнението на Общинската стратегия за предоставяне и развитие на социалните услуги.
 • Организира и контролира дейността на социалните услуги в общността и на социалните институции към общината за предоставяне на услуги, свързани с рехабилитация и социална интеграция на лица в риск и с физически, психични, сензорни и други увреждания, съвместно с териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика (МТСП)
 • Организира дейността на домашен социален патронаж, подпомага дейността и пряко работи с членовете на клубовете на пенсионера и юридическите лица с нестопанска цел и за хора с увреждания.
 • Организира, разработването и участва в реализирането на проекти и програми по европейските фондове в социалната сфера.
 • Изготвя мотивирани предложения до Общинския съвет и МТСП/АСП за разкриване/закриване на социални услуги и дейности на територията на общината в зависимост от социалната ситуация и потребности на местната общност.
 • Подпомага методически, съгласува и контролира  дейността на общинските бюджетни звена предоставящи социални услуги.
 • Ръководи, разработва и съгласува вътрешни правила за работа, наредби, заповеди, програми, стратегии и други свързани със социалната политика на общината.
 • Организира и координира съвместно с Бюрото по труда цялостните процеси на изпълнение на одобрените общински програми и проекти за временна заетост.
 • Организира и участва в комисия към фонд ”Спешни и инцидентни случаи” на общината за подпомагане на лица и семейства в затруднено положение.
 • Защитава интересите на гражданите пред държавните и регионалните институции, отговарящи за осигуряване на правата им в социалната сфера и здравеопазването.
 • Осъществява съвместна партньорска дейност със следните институции: МТСП, Агенция за социално подпомагане, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане, Отдел „Закрила на детето", Областна администрация, Дирекция „Бюро по труда" и други ведомства.
КОНТАКТИ:

Директор: Альона АРСЕНОВА
Телефон за контакти: (0971) 69 139
Е-mail: Alyona.Arsenova@lom.egov.bg

Годишен план на социалните услуги в Община Лом тук

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)