Социални дейности

Дата на публикуване: 13.07.2014 01:12

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ“

 •  Отговаря за подготовката и организира изпълнението на Общинската стратегия за предоставяне и развитие на социалните услуги.
 • Организира и контролира дейността на социалните услуги в общността и на социалните институции към общината за предоставяне на услуги, свързани с рехабилитация и социална интеграция на лица в риск и с физически, психични, сензорни и други увреждания, съвместно с териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика (МТСП)
 • Организира дейността на домашен социален патронаж, подпомага дейността и пряко работи с членовете на клубовете на пенсионера и юридическите лица с нестопанска цел и за хора с увреждания.
 • Организира, разработването и участва в реализирането на проекти и програми по европейските фондове в социалната сфера.
 • Изготвя мотивирани предложения до Общинския съвет и МТСП/АСП за разкриване/закриване на социални услуги и дейности на територията на общината в зависимост от социалната ситуация и потребности на местната общност.
 • Подпомага методически, съгласува и контролира  дейността на общинските бюджетни звена предоставящи социални услуги.
 • Ръководи, разработва и съгласува вътрешни правила за работа, наредби, заповеди, програми, стратегии и други свързани със социалната политика на общината.
 • Организира и координира съвместно с Бюрото по труда цялостните процеси на изпълнение на одобрените общински програми и проекти за временна заетост.
 • Организира и участва в комисия към фонд ”Спешни и инцидентни случаи” на общината за подпомагане на лица и семейства в затруднено положение.
 • Защитава интересите на гражданите пред държавните и регионалните институции, отговарящи за осигуряване на правата им в социалната сфера и здравеопазването.
 • Осъществява съвместна партньорска дейност със следните институции: МТСП, Агенция за социално подпомагане, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане, Отдел „Закрила на детето", Областна администрация, Дирекция „Бюро по труда" и други ведомства.
КОНТАКТИ:

Директор: Альона АРСЕНОВА
Телефон за контакти: (0971) 69 139
Е-mail: Alyona.Arsenova@lom.egov.bg

Годишен план на социалните услуги в Община Лом тук

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)