Икономика

Дата на публикуване: 20.05.2022 12:17

ДИРЕКЦИЯ  "ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ НА  ПРОЕКТИ  И ПРОГРАМИ"

 • Разработва стратегиите и програмите на общината за дългосрочно развитие в контекста на приетия Общински план за развитие 2014-2020.
 • Участва в подготовката, разработването и реализацията на проектите и следи за цялостния процес на изготвяне на пакета документи за кандидатстване.
 • Отговаря за връзките с международни организации.
 • Следи за нови и текущи проекти и програми за финансиране.
 • Следи за срокове за кандидатстване по програми и проекти.
 • Участва в съвместната работа между представители на централната и местната власт.
 • Познава процеса на превръщане на дадена идея в проект, кандидатстващ за финансиране от фондовете на ЕС, като определя приоритетните цели.
 • Познава технологията на кандидатстване и общите условия, както и къде да се търси информация.
 • Отговаря за увеличаване на средствата за реализиране на проектите на местно ниво, отпуснати от фондовете на ЕС.
 • Поддържа контакти с неправителствените организации на територията на общината и извън нея с цел обмяна на опит по осъществяване на различни проекти.
 • Координира и    контролира    изпълнението    на    проекти    и    програми,  финансирани  по   оперативни   програми,   програми   на   ЕК,   както  и   от  други международни финансови институции, в които община Лом е страна, с цел осигуряване на ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение.
 • Изготвя периодични доклади за напредъка на проектите, изпълнявани или координирани от дирекцията и ги представя пред ръководството на общината.
 • Координира дейностите,    свързани   с   осигуряване    на   публичност   и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по проектите.
 • Подготвя и поддържа досиета за изпълняваните  от общината проекти, финансирани по оперативни програми, програми на ЕК, от други международни финансови институции и донорски програми
 • Отчита изпълнението на проектите и програмите пред донорите/съответните финансови институции.
 • Координира процеса на кандидатстване на НПО за финансова подкрепа /съфинансиране със средства от общинския бюджет.

Директор: Стефка ЛАЗАРОВА

Телефон за контакти: (0971) 69 136

Е-mail: Stefka.Lazarova@lom.egov.bg

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)