МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Програми за заетост
1. „Регионална програма за заетост и обучение”, финансирана от републиканския бюджет чрез Агенция по заетостта към МТСП.  Основната цел на проекта е осигуряване на субсидирана заетост и социална интеграция на  регистрирани лица в Дирекция "Бюро по труда", активно търсещи работа безработни над 50 години и продължително безработни с приоритет младежи до 29 години. По програмата са назначени 10 безработни лица.        

2. Проект „Подкрепа за заетост” се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-1.1.11, чрез Агенция по заетостта към МТСП.
        Основната цел на проекта е осигуряване на заетост  на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, с фокус към трайно безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и безработни лица от етнически малцинства. По проекта са назначени 30 безработни лица.

3. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - програмата се финансира от републиканския бюджет, чрез Агенция по заетостта към МТСП. Целта  на програмата е безработни и неактивни лица, получаващи социални помощи, да започнат работа и да усъвършенстват своите умения или да възстановят трудовите си навици, с цел увеличаване пригодността им за заетост. Община Лом участва с две дейности и по тях са назначени общо 68 безработни лица:    
- Дейност „Нерегламентирани сметища”
-  Дейност „Сезонен работник”

4. Национална програма  „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания ”- основната цел е да се повиши пригодността за заетост и осигуряване на такава за регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания.По програмата са назначени 4 безработни лица.

5. Национална програма „Старт на кариерата”- основната цел на проекта е да се осигури заетост и стаж по специалността на безработни младежи, завършили висше образование до 29 годишна възраст, с което да се подпомогне и адаптирането им на пазара на труда.По програмата са назначени 3 безработни лица.
6. Национална програма „Насърчителна мярка чл.41 от ЗНЗ, стажуване на младежи до 29 годишна възраст”- основната цел на програмата е насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст.По програмата е назначено 1 лице.

7. Национална програма  „Помощ при пенсиониране”- основна цел на програмата е осигуряване на заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, на които не им достигат до 2 години осигурителен стаж или възраст.По програмата е назначено 1 безработно лице.

8. Проект „Нов избор –  развитие и реализация” се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-1.1.03 “Развитие”, чрез Агенция по заетостта към МТСП.
     Основната цел на проекта е провеждане  на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация на безработни лица по професии и осигуряване на заетост след успешно завършено професионално обучение.По проекта са назначени 13 безработни лица.

9. По дейност „Група за неотложни и аварийни работи при зимни условия” , програмата се финансира от републиканския бюджет, чрез Агенция по заетостта към МТСП.- основната цел на програмата е преодоляване на продължителната безработица и интегриране на рискови групи от обществото чрез осигуряване на работа. По програмата са назначени 250 безработни лица.

Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?