МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Земеделие25.02.2020

Предстояща процедура по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, относно разпределяне на общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни  селскостопански животни за стопанската 2020-2021 г.

Обява


Имоти за индивидуално ползване през 2020 г.


Образци на заявления

 


05.02.2020


ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ПРЕЗ 2020 г.
03.02.2020

Заповеди  по реда на чл.37в, ал.4 и ал.16 от ЗСПЗЗ на директора на ОД"Земеделие" - Монтана, заедно с регистрите - неразделна част от заповедите за стопанската 2019 - 2020 г.

 

Регистър на имоти с НТП – полски пътища – тук

 

Заповеди и регистри на землища – тук11.12.2019

Заповеди на директора на ОД"Земеделие" - Монтана, по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с НТП "полски път" и регистри, неразделна част от заповедите за землищата на селата: Сливата, Орсоя и Сталийска махала, за стопанската 2019 – 2020 г.20.11.2019


Заповеди на директора на ОД"Земеделие" – Монтана, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с НТП - "Полски път"  и регистри неразделна част от заповедите за землищата на село Долно Линево, село Добри дол, село Трайково и село Замфир за стопанската 2019 - 2020 г. - тук


25.03.2019


Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019 - 2020 г. за землищата на територията на Община Лом, предназначени за индивидуално ползване - тук

 

06.02.2019

Правила за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 г. тук


Списък на имоти с НТП - пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване за стопанската 2019 - 2020 г. тук

 

Образци на заявления за кандидатстване тук

 

 


26.11.2018


Сключване на едногодишни договори за наем на имоти или части от тях с НТП "Полски път" за стопанската 2018 - 2019 г. тук


08.11.2018

Заповеди  на директора на ОД "Земеделие" - Монтана за определяне на масиви за ползване на земеделски земи  за землищата на територията на Община Лом за стопанската 2018-2019 г.


Заповеди тук


Регистри тук  19.04.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПЧЕЛАРИТЕ! -
прочети тук


01.03.2018

ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  ПРЕЗ 2018 Г.


Обява тук


Правила за ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската  2018 – 2019 г. тук


Извадка от регистъра на общинските мери, пасища и ливади на имоти за индивидуално ползване през 2018 г. тук


Образци на заявления тук
14.11.2017

ЗАПОВЕД № 754/10.11.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с  чл. 37 в, ал.16  от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.75 б, ал.2 от Правилника за прилагане закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.34 а, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и на основание Решение №356 от Протокол № 44/31.10.2017 г.  на ОбС – Лом 

Прочети тук 
16.10.2017

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Монтана за определяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на територията на Община Лом тук


Регистър на землищата тук


19.06.2017

ЗАПОВЕД №409/19.06.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ тук

22.05.2017

Протокол за изменение и допълнение на протокол от 19.04.2017 г. тук

21.04.2017

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018 г. за землищата на територията на Община Лом, предназначени за индивидуално ползване тук


10.04.2017

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Монтана за определяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на територията на Община Лом тук


04.04.2017

Във връзка с изпълнение на годишния план за защита на общинските горски територии от пожари през 2017 г. е задължително спазването на противопожарните правила в горите. Правила за пожарна безопасност тук

01.03.2017

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ  ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2017-2018 Г. тук


27.02.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ тук

17.01.2017

Заповед № 01/03.01.2017 г. на кмета на Община Лом за наем на земеделска земя - имоти с начин на трайно ползване "полски пътища" за стопанската 2016-2017 г. тук

Регистър на ползвателите на имоти  "полски пътища ", неразделна част от Заповед №1 от 03.01.2017 г. на кмета на Община Лом. тук


18.10.2016


Споразумение вх.№7/20.09.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.ДОБРИ ДОЛ тук

Споразумение вх.№4/12.09.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.ДОЛНО ЛИНЕВО тук

Споразумение вх.№7/03.10.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.КОВАЧИЦА тук

Споразумение вх.№6/03.10.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.ОРСОЯ тук

Споразумение вх.№6/03.10.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.СЛИВАТА тук

Споразумение вх.№5/29.09.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.СТАЛИЙСКА МАХАЛА тук

Споразумение вх.№7/03.10.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.СТАНЕВО тук

Споразумение вх.№6/14.09.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.ЗАМФИР тук

Споразумение вх.№11/03.10.2015г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на гр.ЛОМ тук

Споразумение вх.№6/27.09.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.ТРАЙКОВО тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДОБРИ ДОЛ, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 253/04.10.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДОЛНО ЛИНЕВО, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 211/28.09.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЗАМФИР, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 212/28.09.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЛОМ , ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 290/10.10.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ОРСОЯ, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 270/06.10.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 225/30.09.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.СЛИВАТА, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 272/07.10.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ТРАЙКОВО, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 226/30.09.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОВАЧИЦА, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 289/10.10.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАНЕВО, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 291/10.10.2016 г. тук


29.02.2016

ОБЯВА

Желаещите собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни  селскостопански животни, регистрирани  в „Интегрирана информационна система” на БАБХ, да ползват под наем общинските пасища, мери и ливади за стопанската 2016 – 2017 г., е необходимо в срок до 10.03.2016г.  да  подадат заявление по образец до Кмета на Община Лом със съответните приложения. Заявлението и приложенията към него може да получите в сградата на  Община Лом,  ет.4,  стая 410  и от официалния сайт на Община Лом.

Заявление

Декларация

Приложение 1

Приложение 2

Списък на имоти с НТП - пасища и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2016 - 2017 г.
     
Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести.  ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
 


На вниманието на животновъдите!

Образци на документи за индивидуално ползване на пасища мери и ливади
от ОПФ за стопанската 2015 - 2016г.

Декларация по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

Приложение 1
 
Приложение 2

Приложение 3

Списъци на имотите определени от Общински съвет Лом за индивидуално
и общо ползване по землища

За индивидуално ползване

За общо ползване
 

ПРОТОКОЛ от 06.08.2015 г.

Днес 06.08.2015 г., комисия назначена със Заповед № 566/04.08.2015г на Кмета на Община Лом, в състав:
Председател: Александър Александров - зам. кмет УТОС и членове: 
1.    Миглена Велкова - специалист ЗГССД 
2.    адвокат Анелия Любенова 
3.    инж. Румяна Димитрова - старши експерт АД 
4.    Кмет/кметски наместник на кметство на територията на Община Лом 
Резервни членове: Цветомира Иванова- гл. юрист на Община Лом Таня Лозанова-ст.спец. ОбС и П 

Задачата на комисията е разпределяне на общинските мери, пасища и ливади за стопанската 2015 -- 2016г. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ на територията на Община Лом. ТУК


ЗАПОВЕД №323/27.04.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  Протокол от 16.04.2015г. на комисия назначена със Заповед № 201/31.03.2015г. на Кмета на Община  за разпределяне на общинските пасища, мери и ливади за стопанската 2014 – 2015 г. и на основание чл.37и, ал.12 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.100, ал.9 от Правилника за прилагане Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. ТУК


ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №201/31.03.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2014 – 2015 Г. ТУК 


СПИСЪК ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ  ОТ ОПФ НА ОБЩИНА ЛОМ  ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2014 - 2015 Г. ПРЕДОСТАВЕНИ  НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ  В „ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА” НА БАБХ

Списък -извадка от ОПФ на ливади - общинска собственост за индивидуално ползване

Списък - извадка от регистъра на ОПФ - Частна общинска собственост НТП - ЛИВАДА за индивидуално ползване

Списък пасища от ОПФ на Община Лом за индивидуално ползване за стопанската 2014 - 2015 г.       
  
     
- Осигурява пряко и ефективно прилагане на ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗГ , ЗОС, както и други стратегически и програмни документи на  национално и общинско ниво.

- Участва в разглеждането на искания за финансиране на разработки и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и на земите и горите от горския фонд. .

- Поддържа и актуализира създадения регистър на общинския поземлен фонд и общинския горски фонд.

- Участва в комисиите при провеждане на  търгове и конкурси за отдаване под наем /аренда на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/.

- Извършва дейности по прилагане на   чл.34 от ЗСПЗЗ за принудително изземване на земеделски имоти, ползвани без правно основание.

- Участва в комисиите за придобиване на собственост върху предоставени за ползване земи от ГФ.

- Подготвя становища при искания за замяна на земи, собственост на физически и юридически лица, със земи - общинска собственост, както и при отчуждаване на поземлени имоти за важни общински нужди.

- Подготвя преписки за промяна на предназначението на земеделски земи - общинска собственост, с оглед реализация на инвестиционната програма на общината и внася предложения в Комисията по земята към МЗГ.

- Подготвя предложения и мотивирани становища относно обезщетенията по чл. 10б и контролира дейността по обезщетенията на собствениците от общинските

- Изготвя доклади до Общински съвет - Лом, свързани с ползване и управление на  общинския горски и поземлен фонд.

- Участва в процедури по Глава пета „А” – Ползване на земеделските земи  от ЗСПЗЗ

- Участва в комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

- Обработва заявления свързани с процедурата по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ


КОНТАКТИ:

Община Лом
ул. Дунавска №12
ТЕЛ: 0971/ 69 106  инж. агр. Миглена Велкова – спец. ЗГССД

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)