Земеделие

Дата на публикуване: 16.10.2014 10:21


27.06.2022


Протокол за разпределение на пасища ,мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2022 - 2023 г. за землищата на област Монтана - тук

 

04.05.2022


Протокол от проведен търг с тайно наддаване на 28.04.2022 г. за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ОПФ за стопанската 2022 - 2023 г. тук  07.04.2022


Заповед за определяне на пожароопасния сезон в горските масиви на община Лом за времето от 18.04.2022 г. до 31.10.2022 г. - тук 24.03.2022


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2022-2023 г. за землищата на територията на Община Лом, предназначени за индивидуално ползване - тук


11.03.2022


Областен план за развитие на горските територии за област Монтана - тук


09.02.2022


Заповеди от директора на Областна дирекция"Земеделие"  - Монтана по реда на чл. 37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ с приложени регистри за землищата на Община Лом за стопанската 2021-2022 г. - тук


Правила за ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ през 2022 г. - тук 


02.02.2022

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие " - Монтана  и регистри по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Лом - тук  

 

28.05.2021

Заповед №440/27.05.2021 г. на кмета на община Лом, относно обявения пожароопасен сезон за 2021 г. - тук 


18.03.2021


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2021-2022 г. за землищата на територията на Община Лом, предназначени за индивидуално ползване - тук

 

26.02.2021


Правила за ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ през 2021 г. - тук05.01.2021

Заповеди и регистри по реда на чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД"Земеделие" - Монтана по землища на територията на Община Лом - тук

 

05.01.2021

Заповед №1/04.01.2021 г на директора на ОД"Земеделие" – Монтана с регистри по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ - тук 


25.02.2020

Предстояща процедура по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, относно разпределяне на общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни  селскостопански животни за стопанската 2020-2021 г.

Обява


Имоти за индивидуално ползване през 2020 г.


Образци на заявления

 


05.02.2020


ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ПРЕЗ 2020 г.
03.02.2020

Заповеди  по реда на чл.37в, ал.4 и ал.16 от ЗСПЗЗ на директора на ОД"Земеделие" - Монтана, заедно с регистрите - неразделна част от заповедите за стопанската 2019 - 2020 г.

 

Регистър на имоти с НТП – полски пътища – тук

 

Заповеди и регистри на землища – тук11.12.2019

Заповеди на директора на ОД"Земеделие" - Монтана, по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с НТП "полски път" и регистри, неразделна част от заповедите за землищата на селата: Сливата, Орсоя и Сталийска махала, за стопанската 2019 – 2020 г.20.11.2019


Заповеди на директора на ОД"Земеделие" – Монтана, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с НТП - "Полски път"  и регистри неразделна част от заповедите за землищата на село Долно Линево, село Добри дол, село Трайково и село Замфир за стопанската 2019 - 2020 г. - тук


25.03.2019


Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019 - 2020 г. за землищата на територията на Община Лом, предназначени за индивидуално ползване - тук

 

06.02.2019

Правила за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 г. тук


Списък на имоти с НТП - пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване за стопанската 2019 - 2020 г. тук

 

Образци на заявления за кандидатстване тук

 

 


26.11.2018


Сключване на едногодишни договори за наем на имоти или части от тях с НТП "Полски път" за стопанската 2018 - 2019 г. тук


08.11.2018

Заповеди  на директора на ОД "Земеделие" - Монтана за определяне на масиви за ползване на земеделски земи  за землищата на територията на Община Лом за стопанската 2018-2019 г.


Заповеди тук


Регистри тук  19.04.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПЧЕЛАРИТЕ! -
прочети тук


01.03.2018

ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  ПРЕЗ 2018 Г.


Обява тук


Правила за ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската  2018 – 2019 г. тук


Извадка от регистъра на общинските мери, пасища и ливади на имоти за индивидуално ползване през 2018 г. тук


Образци на заявления тук
14.11.2017

ЗАПОВЕД № 754/10.11.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с  чл. 37 в, ал.16  от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.75 б, ал.2 от Правилника за прилагане закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.34 а, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и на основание Решение №356 от Протокол № 44/31.10.2017 г.  на ОбС – Лом 

Прочети тук 
16.10.2017

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Монтана за определяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на територията на Община Лом тук


Регистър на землищата тук


19.06.2017

ЗАПОВЕД №409/19.06.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ тук

22.05.2017

Протокол за изменение и допълнение на протокол от 19.04.2017 г. тук

21.04.2017

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018 г. за землищата на територията на Община Лом, предназначени за индивидуално ползване тук


10.04.2017

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Монтана за определяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на територията на Община Лом тук


04.04.2017

Във връзка с изпълнение на годишния план за защита на общинските горски територии от пожари през 2017 г. е задължително спазването на противопожарните правила в горите. Правила за пожарна безопасност тук

01.03.2017

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ  ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2017-2018 Г. тук


27.02.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ тук

17.01.2017

Заповед № 01/03.01.2017 г. на кмета на Община Лом за наем на земеделска земя - имоти с начин на трайно ползване "полски пътища" за стопанската 2016-2017 г. тук

Регистър на ползвателите на имоти  "полски пътища ", неразделна част от Заповед №1 от 03.01.2017 г. на кмета на Община Лом. тук


18.10.2016


Споразумение вх.№7/20.09.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.ДОБРИ ДОЛ тук

Споразумение вх.№4/12.09.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.ДОЛНО ЛИНЕВО тук

Споразумение вх.№7/03.10.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.КОВАЧИЦА тук

Споразумение вх.№6/03.10.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.ОРСОЯ тук

Споразумение вх.№6/03.10.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.СЛИВАТА тук

Споразумение вх.№5/29.09.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.СТАЛИЙСКА МАХАЛА тук

Споразумение вх.№7/03.10.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.СТАНЕВО тук

Споразумение вх.№6/14.09.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.ЗАМФИР тук

Споразумение вх.№11/03.10.2015г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на гр.ЛОМ тук

Споразумение вх.№6/27.09.2016г., по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.ТРАЙКОВО тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДОБРИ ДОЛ, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 253/04.10.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДОЛНО ЛИНЕВО, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 211/28.09.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЗАМФИР, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 212/28.09.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЛОМ , ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 290/10.10.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ОРСОЯ, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 270/06.10.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 225/30.09.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.СЛИВАТА, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 272/07.10.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ТРАЙКОВО, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 226/30.09.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОВАЧИЦА, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 289/10.10.2016г. тук

РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.75А, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВР. С ЧЛ.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАНЕВО, ОБЩ. ЛОМ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № 291/10.10.2016 г. тук


29.02.2016

ОБЯВА

Желаещите собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни  селскостопански животни, регистрирани  в „Интегрирана информационна система” на БАБХ, да ползват под наем общинските пасища, мери и ливади за стопанската 2016 – 2017 г., е необходимо в срок до 10.03.2016г.  да  подадат заявление по образец до Кмета на Община Лом със съответните приложения. Заявлението и приложенията към него може да получите в сградата на  Община Лом,  ет.4,  стая 410  и от официалния сайт на Община Лом.

Заявление

Декларация

Приложение 1

Приложение 2

Списък на имоти с НТП - пасища и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2016 - 2017 г.
     
Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести.  ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
 


На вниманието на животновъдите!

Образци на документи за индивидуално ползване на пасища мери и ливади
от ОПФ за стопанската 2015 - 2016г.

Декларация по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

Приложение 1
 
Приложение 2

Приложение 3

Списъци на имотите определени от Общински съвет Лом за индивидуално
и общо ползване по землища

За индивидуално ползване

За общо ползване
 

ПРОТОКОЛ от 06.08.2015 г.

Днес 06.08.2015 г., комисия назначена със Заповед № 566/04.08.2015г на Кмета на Община Лом, в състав:
Председател: Александър Александров - зам. кмет УТОС и членове: 
1.    Миглена Велкова - специалист ЗГССД 
2.    адвокат Анелия Любенова 
3.    инж. Румяна Димитрова - старши експерт АД 
4.    Кмет/кметски наместник на кметство на територията на Община Лом 
Резервни членове: Цветомира Иванова- гл. юрист на Община Лом Таня Лозанова-ст.спец. ОбС и П 

Задачата на комисията е разпределяне на общинските мери, пасища и ливади за стопанската 2015 -- 2016г. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ на територията на Община Лом. ТУК


ЗАПОВЕД №323/27.04.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  Протокол от 16.04.2015г. на комисия назначена със Заповед № 201/31.03.2015г. на Кмета на Община  за разпределяне на общинските пасища, мери и ливади за стопанската 2014 – 2015 г. и на основание чл.37и, ал.12 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.100, ал.9 от Правилника за прилагане Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. ТУК


ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №201/31.03.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2014 – 2015 Г. ТУК 


СПИСЪК ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ  ОТ ОПФ НА ОБЩИНА ЛОМ  ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2014 - 2015 Г. ПРЕДОСТАВЕНИ  НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ  В „ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА” НА БАБХ

Списък -извадка от ОПФ на ливади - общинска собственост за индивидуално ползване

Списък - извадка от регистъра на ОПФ - Частна общинска собственост НТП - ЛИВАДА за индивидуално ползване

Списък пасища от ОПФ на Община Лом за индивидуално ползване за стопанската 2014 - 2015 г.       
  
     
- Осигурява пряко и ефективно прилагане на ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗГ , ЗОС, както и други стратегически и програмни документи на  национално и общинско ниво.

- Участва в разглеждането на искания за финансиране на разработки и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и на земите и горите от горския фонд. .

- Поддържа и актуализира създадения регистър на общинския поземлен фонд и общинския горски фонд.

- Участва в комисиите при провеждане на  търгове и конкурси за отдаване под наем /аренда на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/.

- Извършва дейности по прилагане на   чл.34 от ЗСПЗЗ за принудително изземване на земеделски имоти, ползвани без правно основание.

- Участва в комисиите за придобиване на собственост върху предоставени за ползване земи от ГФ.

- Подготвя становища при искания за замяна на земи, собственост на физически и юридически лица, със земи - общинска собственост, както и при отчуждаване на поземлени имоти за важни общински нужди.

- Подготвя преписки за промяна на предназначението на земеделски земи - общинска собственост, с оглед реализация на инвестиционната програма на общината и внася предложения в Комисията по земята към МЗГ.

- Подготвя предложения и мотивирани становища относно обезщетенията по чл. 10б и контролира дейността по обезщетенията на собствениците от общинските

- Изготвя доклади до Общински съвет - Лом, свързани с ползване и управление на  общинския горски и поземлен фонд.

- Участва в процедури по Глава пета „А” – Ползване на земеделските земи  от ЗСПЗЗ

- Участва в комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

- Обработва заявления свързани с процедурата по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ


КОНТАКТИ:

Община Лом
ул. Дунавска №12
ТЕЛ: 0971/ 69 106  инж. агр. Миглена Велкова – спец. ЗГССД

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)