Административно-технически услуги "Устройство на територията"

Дата на публикуване: 02.06.2021 09:33
Административно-технически услуги Устройство на територията
Номер Име Информация
Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти информация
Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост информация
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот информация
Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми информация
Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти информация
Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж информация
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа информация
Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба информация
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове информация
Услуга 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии информация
Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти информация
Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени информация
Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива информация
Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти информация
Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти информация
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове информация
Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект информация
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория информация
Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи информация
Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти информация
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране информация
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж информация
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ информация
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж информация
Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти информация
Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока информация
Услуга 2115 Одобряване изменението на кадастрален план информация
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план информация
Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти информация

  1. Административно-технически услуги \"Устройство на територията\" - Текуща страница

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)