Стратегически документи

Дата на публикуване: 02.05.2023 16:35

ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ НА ГРАД ЛОМ 2021-2027 Г. 
Приет с Решение №615 от 31.07.2023 г. на Общински съвет - Лом


ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОМ 2021–2027

План за интегрирано развитие на община Лом 2021-2027 г. - Актуализация 2023 г. - тук
Приложения към План за интегрирано развитие на община Лом 2021-2027 г. - Актуализация 2023 г. - тук

План за интегрирано развитие на община Лом 2021 – 2027 г.  -  тукОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020


Финален доклад – отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом 2014 – 2020 г. тук 

Оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Лом 2014-2020 г. - тук


Актуализаран документ на Общинския план за развитие за периода 2014 - 2020 г. на Община Лом тук


Общински план за развитие 2014 – 2020 г. тук
Индикативна таблица тук
Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на Община Лом тук
Извършване на предварителна оценка по разработения ОПР на Община Лом за периода 2014-2020 г. тук
Изготвяне на последваща оценка  на действащото ОПР на Община Лом за периода 2014-2020 г. тук
Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Лом за периода 01.01.2014-31.12.2016 г. тук


ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ тук


Общински план за развитие
 2007-2013 г.


Общински план за развитие 2007 – 2013 г. 
тук
Индикативна финансова таблица тук
Приложение №1 - Приоритети на структурните фондове на ЕС за периода 2007 – 2013 г. тук
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2011 г. на Общински план за развитие на Община Лом 2007-2013 г. тук
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2010 г. на Общински план за развитие на Община Лом 2007-2013 г. тук
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2009 г. на Общински план за развитие на Община Лом 2007-2013 г. тук
Програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Лом за 2010 г. тук

Междинна оценка по изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Лом тук
Програма за реализация на Общинския план за развитие 2007-2013 Г. на Община Лом, изготвена на основание План за развитие на Община Лом 2007-2013 г. тук


Стратегия за управлението и разпореждането с
общинска собственост и стопанска дейност на Община Лом за периода 2019 – 2023  г. - тукРазработване на допълнителни стратегически документи на Община Лом – Стратегия за развитие на туризма 2014-2020 г. тук


Общинско туристическо развитие тук

Инфраструктура  тук
Зони тук
Административна карта  тук


Публично-частен проект за изграждане на пчеларска лаборатория и пчеларска борса тук

Изграждане на рибарско пристанище и рибна борса в землището на гр. Лом тук

Програма за насърчаване използването на енергията от ВЕИ и биогорива в община Лом
2014-2020 тук


Приложение ВЕИ тук


Цялостна реконструкция на системата на уличното осветление и подмяна с енергийно ефективно в населените места от община Лом от Мярка 3.1.1.2.: Обновление и/или изграждане тук
Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)