Арх. и градоустройство

Дата на публикуване:
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА  ОБЩИНА ЛОМ

 • Упражнява ръководство и контрол на дейността, във връзка с устройство на територията, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството, в съответствие с действащите нормативни актове
 • Организира и ръководи работата на общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
 • Подготвя предложения по ЗУТ за приемане от общинския съвет.
 • Съгласува предписания за изработване на ПУП и ПРЗ.
 • Организира дейността по създаване, изменение и прилагане на ПУП и ПРЗ.
 • Издава на Визи за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
 • Съгласува и одобрява инвестиционни проекти.
 • Издава Разрешения за строеж.
 • Издава Становища и Удостоверения.

КОНТАНКТИ:

ул. "Дунавска" №12, ет. 2
арх. ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
тел. 0971/69 110
е-mail: Vladislav.Vladimirov@lom.egov.bg


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 
 • Обработва административните преписки по допускане изработването на подробни устройствени планове и на техни изменения. 
 • Организира дейността по съхраняване и поддържане на наличните регулационни и кадастрални планове.
 • Обработва административните преписки по издаване на визи за проектиране по чл. 140 от ЗУТ.
 • Съгласува съответствието на инвестиционни проекти и техни преработки с действащите подробни устройствени планове и с устройствените правила и нормативи. 
 • Издава скици за поземлени имоти. 
 • Издава удостоверения по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
  Осигурява и предоставя данни от Агенция по геодезия, картография и кадастър. 
 • Проучва молби, жалби, възражения, предложения по протоколи от проведени обществени обсъждания във връзка с изработването на нови подробни устройствени планове и на техни изменения и дава предложения за решения по тях на Общинския експертен съвет по устройство на територията. 
 • Организира и контролира дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност. 
 • Осигурява участие на експерти в общинския експертен съвет по устройство на територията.

КОНТАНКТИ:

ул. "Дунавска" №12, ет. 2
тел. 0971/69 121, 69 122

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)