МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Арх. и градоустройство

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА  ОБЩИНА ЛОМ

 • Упражнява ръководство и контрол на дейността, във връзка с устройство на територията, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството, в съответствие с действащите нормативни актове
 • Организира и ръководи работата на общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
 • Подготвя предложения по ЗУТ за приемане от общинския съвет.
 • Съгласува предписания за изработване на ПУП и ПРЗ.
 • Организира дейността по създаване, изменение и прилагане на ПУП и ПРЗ.
 • Издава на Визи за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
 • Съгласува и одобрява инвестиционни проекти.
 • Издава Разрешения за строеж.
 • Издава Становища и Удостоверения.

КОНТАНКТИ:

ул. "Дунавска" №12, ет. 2
арх. ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
тел. 0971/69 110
е-mail: Vladislav.Vladimirov@lom.egov.bg


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 
 • Обработва административните преписки по допускане изработването на подробни устройствени планове и на техни изменения. 
 • Организира дейността по съхраняване и поддържане на наличните регулационни и кадастрални планове.
 • Обработва административните преписки по издаване на визи за проектиране по чл. 140 от ЗУТ.
 • Съгласува съответствието на инвестиционни проекти и техни преработки с действащите подробни устройствени планове и с устройствените правила и нормативи. 
 • Издава скици за поземлени имоти. 
 • Издава удостоверения по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
  Осигурява и предоставя данни от Агенция по геодезия, картография и кадастър. 
 • Проучва молби, жалби, възражения, предложения по протоколи от проведени обществени обсъждания във връзка с изработването на нови подробни устройствени планове и на техни изменения и дава предложения за решения по тях на Общинския експертен съвет по устройство на територията. 
 • Организира и контролира дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност. 
 • Осигурява участие на експерти в общинския експертен съвет по устройство на територията.

КОНТАНКТИ:

ул. "Дунавска" №12, ет. 2
тел. 0971/69 121, 69 122

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)