Реализирани


05.12.2016
Успешно приключиха дейностите на Община Лом в изпълнение на проект „Естетизация на общински терен и създаване на зона за отдих в централната част на кметство Станево”  от Националната кампания „Чиста околна среда - 2016” на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.   За повече информация тук

10.06.2016
Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейсикия съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"Oперация 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска"Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда"Договор за БФП №BG161PO001/1.4-09/2012/004 от дата 20.05.2013 г.ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Общата цел...

09.02.2016
   От края на м.октомври  2012 г. на територията на Община Лом се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, финансиран със Заповед № РД 08-55 от 30 септември 2011 г.и Заповед № РД 08-44 от 24 септември 2012 г. на Ръководителя на...

11.08.2015
През април 2013 г. бе подписан договор за изпълнението на проект “Подобряване на достъпността на граничния регион чрез рехабилитация на две второстепенни пътни артерии в община Лом и община Пантелей, област Ниш, преминаващи през лозови масиви”. Приоритетна ос: 1. „Осъществяване на малки инфраструктурни инвестиции”, Област на интервенция 1.1 „Физическа и информационна инфраструктура”.Дейностите по проекта са Рехабилитация на две пътни артерии на територията на Община Лом...

01.11.2014
Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във Вашето бъдеще.Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ”...

16.07.2014
Проектът се осъществява от Агенцията за социално подпомагане чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” и 262 общини, включително Община Лом, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 2007 – 2013.Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:АЛТЕРНАТИВИБюджетна линия BG051РО001 -5.2.09Резюме на проекта може да разгледате тук

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
52% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)