МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Реализирани

Проект: „Естетизация на общински терен и създаване на зона за отдих в централната част на кметство Станево”
05.12.2016
Успешно приключиха дейностите на Община Лом в изпълнение на проект „Естетизация на общински терен и създаване на зона за отдих в централната част на кметство Станево”  от Националната кампания „Чиста околна среда - 2016” на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.   За повече информация тук

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ”
10.06.2016
Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейсикия съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"Oперация 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска"Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда"Договор за БФП №BG161PO001/1.4-09/2012/004 от дата 20.05.2013 г.ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Общата цел на проектното предложение е чрез подобряване на физическата, жизнена и екологична среда в град Лом да се повиши качеството на живот и да се създадат нови възможности за икономическо и социално развитие на града.Резюме на...

ОБЩИНА ЛОМ - ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
09.02.2016
   От края на м.октомври  2012 г. на територията на Община Лом се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, финансиран със Заповед № РД 08-55 от 30 септември 2011 г.и Заповед № РД 08-44 от 24 септември 2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган. Бенефициент по проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а Община Лом е партньор, съгласно партньорско споразумение изх. № СИ01-2 от 19.10.2012 г.ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВЕ ВТОРОСТЕПЕННИ ПЪТНИ АРТЕРИИ В ОБЩИНА ЛОМ И ОБЩИНА ПАНТЕЛЕЙ, ОБЛАСТ НИШ, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ЛОЗОВИ МАСИВИ”
11.08.2015
През април 2013 г. бе подписан договор за изпълнението на проект “Подобряване на достъпността на граничния регион чрез рехабилитация на две второстепенни пътни артерии в община Лом и община Пантелей, област Ниш, преминаващи през лозови масиви”. Приоритетна ос: 1. „Осъществяване на малки инфраструктурни инвестиции”, Област на интервенция 1.1 „Физическа и информационна инфраструктура”.Дейностите по проекта са Рехабилитация на две пътни артерии на територията на Община Лом и Градска Община Пантелей, както и съвместни изложения на винопроизводители и семинари за винопроизводство.Пътят, който Община Лом рехабилитира е с дължина 6 км. и 300 м. и стига до село Долно Линево, а пътят от...

Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом
01.11.2014
Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във Вашето бъдеще.Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ” Договор№ BG161РО001/1.4-07/2010/016Цел на проекта:Общата цел на проектното предложение е постигане на устойчиво градско развитие на Лом, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.Специфични цели:· Идентифициране на силните и слабите страни...

Проект "Подкрепа за достоен живот"
16.07.2014
Проектът се осъществява от Агенцията за социално подпомагане чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” и 262 общини, включително Община Лом, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 2007 – 2013.Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:АЛТЕРНАТИВИБюджетна линия BG051РО001 -5.2.09Резюме на проекта може да разгледате тук

Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?