МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Текущи

ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В Ж. К. "ЗОРНИЦА", ГР. ЛОМ“
07.07.2020

ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕМОРИАЛЕН ПАРК В ГР. ЛОМ"
02.07.2020

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УСЛУГИ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”
03.04.2020
На 01.04.2020 година стартираха дейностите по проект „Равен достъп до услуги за всяко дете”, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.019-0013” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ по Компонент 1.Прочети тук

ПРОЕКТ „ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА”
05.03.2020
09.06.2020 СПИСЪК НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН  БРОЙ МЕСЕЧНИ ЧАСОВЕ ПО ПРОЕКТ „ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА“   05.03.2020На 02.03.2020 година стартираха дейностите по проект „Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда ”, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.030-0002 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“. Проектът е на стойност 391 165,60 лв. и ще се реализира в срок до 31.05.2021 година....

ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВАТА – С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА, С. ЗАМФИР И С. ДОЛНО ЛИНЕВО, ОБЩИНА ЛОМ“
29.11.2019
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"   ПРОЕКТ: № BG06RDNP001-7.008-0040 „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВАТА – С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА, С. ЗАМФИР И С. ДОЛНО ЛИНЕВО, ОБЩИНА ЛОМ“   Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ                             Обща стойност на проекта:                      234 753,90 лв. с ДДС              Размер на европейско финансиране:       164 398,35  лв. – 100 %  БФП БФП от ЕЗФРСР:                                         139 738,60 лв. Размер на национално съфинансиране:   24 659,75 лв. Съфинансиране от Община Лом:              37 475,88 лв.  с ДДС      На 27.11.2019 г. Община Лом, представлявана от кмета д-р Георги Гаврилов, съвместно с...

ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА ДЕЦА В ОБЩИНА ЛОМ“
24.11.2019
Община Лом, в качеството си на бенефициент по Договор № BG16RFOP001-5.001-0006-C01, продължава успешно да реализира проект „Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В процеса на изпълнението на проекта е доставено необходимото обзавеждане и оборудване за функционирането на двете нови социални услуги: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, находящ се на ул. „Д. Ангелов“ №5 в гр. Лом и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“, находящо се на ул.„Бабуна“ №20...

Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?