МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Текущи


03.12.2020
  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЛОМ“   През месец ноември 2020 година бе подписано допълнително споразумение №2 към  договор №BG05M9OP001-2.040-0034 между Община Лом и Министерство на труда и социалната политика  и регистрационен номер в ИСУН №BG05M9OP001-2.103-0079 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана...


04.09.2020
ПРОЕКТ: № BG06RDNP001-7.001-0141 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом“   Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ                             Обща стойност на проекта: 1 108 418.07 лв. с ДДС – 100% Европейско финансиране БФП от ЕЗФРСР:  942 155.35лв. Размер на национално съфинансиране:   166 262.72  лв.     На 03.09.2020 г. г. Община Лом, представлявана от кмета д-р Георги Гаврилов, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор №...03.04.2020
На 01.04.2020 година стартираха дейностите по проект „Равен достъп до услуги за всяко дете”, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.019-0013” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца...

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)