Текущи


29.04.2022
На 29.04.2022 г. в ПГ „Найден Геров“ се проведе официална церемония "Откриване", свързана с приключване изпълнението на Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001-C04 от 05.10.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.Кметът на Община Лом д-р Георги Гаврилов акцентира върху обществената значимост...

29.04.2022
На 29.04.2022 г. се проведе Информационен ден за оповестяване приключването на Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001- C04 от 05.10.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. На информационния ден бяха презентирани основните дейности, свързани с изпълнението на проекта и  бяха представени...

27.04.2022
На 29.04.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Лом администрация, на ул.  "Дунавска" № 12, ще се проведе Информационен ден за оповестяване приключването на Проект ”Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по Договор БФП № BG16RFOP001-1.034-0001- C04 от 05.10.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за...

07.06.2021
На 3 юни 2021 г. стартира проект "Патронажна грижа+ в община Лом" с Договор № BG05M9OP001-6.002-0146, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 825 287.45 лв. и ще се реализира в рамките на 13 месеца. Проектът включва комплекс от дейности в следните направления:   1. Предоставяне на патронажна грижа, включваща: - предоставяне на почасови мобилни...

03.06.2021
  На 01.06.2021 г. стартираха дейностите  по проект "Звено за предоставяне на интегрирани  услуги  в домашна среда"  по процедура „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“ на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е на стойност 391 154,40 лв. и ще се реализира в рамките на 14 месеца. Комплексът от интегрирани  услуги  в...

21.05.2021
На 20.05.2021 г. се проведе заключителна конференция  по проект „Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда”, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.030-0002 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“. Проектът...

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
52% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)