Текущи


17.02.2021
На 15.02.2021 г.  кметът  на Община Лом д-р Георги Гаврилов  подписа с  Агенция „Социално подпомагане“  Договор № BG05FMOP001-5.001-0029-С01  за реализиране на дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в град Лом“ на стойност 36 085, 50 лв. Средствата са осигурени по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане . Проект "Осигуряване на...

03.12.2020
  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЛОМ“   През месец ноември 2020 година бе подписано допълнително споразумение №2 към  договор №BG05M9OP001-2.040-0034 между Община Лом и Министерство на труда и социалната политика  и регистрационен номер в ИСУН №BG05M9OP001-2.103-0079 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана...


04.09.2020
ПРОЕКТ: № BG06RDNP001-7.001-0141 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом“   Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ                             Обща стойност на проекта: 1 108 418.07 лв. с ДДС – 100% Европейско финансиране БФП от ЕЗФРСР:  942 155.35лв. Размер на национално съфинансиране:   166 262.72  лв.     На 03.09.2020 г. г. Община Лом, представлявана от кмета д-р Георги Гаврилов, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор №...Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)