Текущи


07.06.2021
На 3 юни 2021 г. стартира проект "Патронажна грижа+ в община Лом" с Договор № BG05M9OP001-6.002-0146, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 825 287.45 лв. и ще се реализира в рамките на 13 месеца. Проектът включва комплекс от дейности в следните направления:   1. Предоставяне на патронажна грижа, включваща: - предоставяне на почасови мобилни...

03.06.2021
  На 01.06.2021 г. стартираха дейностите  по проект "Звено за предоставяне на интегрирани  услуги  в домашна среда"  по процедура „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“ на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е на стойност 391 154,40 лв. и ще се реализира в рамките на 14 месеца. Комплексът от интегрирани  услуги  в...

21.05.2021
На 20.05.2021 г. се проведе заключителна конференция  по проект „Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда”, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.030-0002 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“. Проектът...

20.05.2021
ПРОЕКТ  BG06RDNP001-19.399-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ДУНАВСКИ ПАРК В ГРАД ЛОМ“ финансиран с по приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие)“ на ПРСР 2014-2020, процедура BG06RDNP001-19.399 МИГ ЛОМ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“   Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ                             Договор за...

17.02.2021
На 15.02.2021 г.  кметът  на Община Лом д-р Георги Гаврилов  подписа с  Агенция „Социално подпомагане“  Договор № BG05FMOP001-5.001-0029-С01  за реализиране на дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в град Лом“ на стойност 36 085, 50 лв. Средствата са осигурени по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане . Проект "Осигуряване на...

03.12.2020
  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЛОМ“   През месец ноември 2020 година бе подписано допълнително споразумение №2 към  договор №BG05M9OP001-2.040-0034 между Община Лом и Министерство на труда и социалната политика  и регистрационен номер в ИСУН №BG05M9OP001-2.103-0079 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана...

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
50% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)