Общинска собственост

Дата на публикуване: 20.05.2022 12:17
Дирекция: МЕСТНИ ПРИХОДИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

Общинска собственост, стая 407

Придобиване, управление и разпореждане с общински  имоти

Актуване и деактуване на имоти - общинска собственост

- Актуване на имоти - общинска собственост
- Деактуване на имоти, които са загубили значението си на общинска собственост
- Издирване и придобиване на имоти, позовавайки се на нормативната уредба
- Водене и поддържане на регистри и картотеки на актовете за общинска собственост
- Проучване на реституционни претенции
- Издаване на удостоверения за: реституционни претенции, по чл.33 от Закона за собствеността, за удостоверяване на обстоятелства относно общинските имоти
- Справки по актовете за общинска собственост

Управление на имоти и вещи - общинска собственост

- Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти- частна общинска собственост, публични търгове и публично оповестени конкурси
- Предоставяне безвъзмездно за ползване и управление нмоти и вещи - общинска собственост на юридически лица и звена на бюджетна издръжка.    

Отчуждаване на имоти – частна собственост за общински нужди  

Придобиване и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

- Придобиванане  право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност, дарения, завещания и др.;
- Продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, след решение на общинския съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;
- Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда с отстъпено право на строеж;
- Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически или юридически лица, след решение на общинския съвет;
- Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост, след решение на общинския съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;
- Учредяване права на настроявяне и/или пристрояване на сграда- частна общинска собственост или на сграда, застроена върху имот- частна общинска собственост;
- Учредяване право на ползване върху имоти и вещи- частна общинска собственост, след решение на общинския съвет ;
- Замяна на имот - частна общинска собственост с имат- собственост на физически и юридически лица (само в случаите определени в закон).

Сделки  по реда за  на ЗПСК (Закон за приватизация и следприватизационен контрол)


КОНТАКТИ:

Община Лом
ул. "Дунавска" № 12, ет.4, стая 407
тел. 0971/ 69 124
Таня Лозанова - Гл. специалист "Общинска собственост" бС и П
Румяна Димитрова - Ст. експерт "Актуване и деактуване"

* * * * *

Общинска собственост, стая 410

Жилищен фонд и компенсации по жилищно-спестовни влогове

- Управление, разпореждане и придобиване на общински жилищен фонд.
- Процедиране на преписки за отдаване под наем  на общински жилища
- Подготовка на сделки с недвижими имоти в т.ч.: покупко-продажби на жилища, замени, прекратяване на съсобственост
- Изготвяне на становища и отговори по преписки, образувани по молби, жалби и писма на граждани и органи на централната и местна администрация.
- Изготвяне на преписки за изплащане на левова компенсация на правоимащи граждани по ЗУЖВГМЖСВ.

Търговски дружества

- Изготвя доклади до Общински съвет - Лом, свързани с дейността на общинските дружества
- Приемане на годишните отчети на общинските дружества, както и на тези в ликвидация, в съответствие с Търговския закон. Подготвя доклади до ОбС - Лом за приемане на годишните им отчети.
- Координира процедурите по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на търговски дружества с общинско участие.

Категоризация

- Извършва проверка на място на  обекти, за които е подадено заявление за категоризиране и изготвя констативен протокол с предложение до Кмета на общината за определяне, или предложение за отказ за определяне на вид и категория.

Тротоарно право

- Издаване на разрешително за извършване на търговска дейност

Поддържане на Регистър на сгради в режим на етажна собственост

Законът за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях. За да бъде вписана дадената сграда в публичния регистър в Общината, в Общинския информационен център, трябва да бъде подадено заявление по образец. То се подава от председателя на Управителния съвет или Управителя на етажната собственост, а придружаващите документи са според това какъв орган на управление е избран. Законът предлага два варианта - Общо събрание или Сдружение на собствениците.

1. Ако е избрано управление на етажна собственост от Общо събрание, придружаващите документи са: копие от протокола на Общото събрание на собствениците, заверен от председателя/управителя на Управителния съвет и представена негова лична карта за сверяване на самоличността.

2. При избрано управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците, се представят: списък на собствениците, участващи в сдружението, съдържащ трите им имена и адреса им в етажната собственост, копия от протокола на учредителното събрание и приетото споразумение, заверени от председателя/управителя на Управителния съвет, както и нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.


КОНТАКТИ:

Община Лом
ул. "Дунавска" № 12, ет.4, стая 410
тел: 0971/ 69 106
Марина Драганова  - мл. експерт НОТД

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)