МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Общинска собственост

Дирекция: МЕСТНИ ПРИХОДИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

Общинска собственост, стая 407

Придобиване, управление и разпореждане с общински  имоти

Актуване и деактуване на имоти - общинска собственост

- Актуване на имоти - общинска собственост
- Деактуване на имоти, които са загубили значението си на общинска собственост
- Издирване и придобиване на имоти, позовавайки се на нормативната уредба
- Водене и поддържане на регистри и картотеки на актовете за общинска собственост
- Проучване на реституционни претенции
- Издаване на удостоверения за: реституционни претенции, по чл.33 от Закона за собствеността, за удостоверяване на обстоятелства относно общинските имоти
- Справки по актовете за общинска собственост

Управление на имоти и вещи - общинска собственост

- Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти- частна общинска собственост, публични търгове и публично оповестени конкурси
- Предоставяне безвъзмездно за ползване и управление нмоти и вещи - общинска собственост на юридически лица и звена на бюджетна издръжка.    

Отчуждаване на имоти – частна собственост за общински нужди  

Придобиване и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

- Придобиванане  право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност, дарения, завещания и др.;
- Продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, след решение на общинския съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;
- Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда с отстъпено право на строеж;
- Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически или юридически лица, след решение на общинския съвет;
- Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост, след решение на общинския съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;
- Учредяване права на настроявяне и/или пристрояване на сграда- частна общинска собственост или на сграда, застроена върху имот- частна общинска собственост;
- Учредяване право на ползване върху имоти и вещи- частна общинска собственост, след решение на общинския съвет ;
- Замяна на имот - частна общинска собственост с имат- собственост на физически и юридически лица (само в случаите определени в закон).

Сделки  по реда за  на ЗПСК (Закон за приватизация и следприватизационен контрол)


КОНТАКТИ:

Община Лом
ул. "Дунавска" № 12, ет.4, стая 407
тел. 0971/ 69 124
Таня Лозанова - Гл. специалист "Общинска собственост" бС и П
Румяна Димитрова - Ст. експерт "Актуване и деактуване"

* * * * *

Общинска собственост, стая 410

Жилищен фонд и компенсации по жилищно-спестовни влогове

- Управление, разпореждане и придобиване на общински жилищен фонд.
- Процедиране на преписки за отдаване под наем  на общински жилища
- Подготовка на сделки с недвижими имоти в т.ч.: покупко-продажби на жилища, замени, прекратяване на съсобственост
- Изготвяне на становища и отговори по преписки, образувани по молби, жалби и писма на граждани и органи на централната и местна администрация.
- Изготвяне на преписки за изплащане на левова компенсация на правоимащи граждани по ЗУЖВГМЖСВ.

Търговски дружества

- Изготвя доклади до Общински съвет - Лом, свързани с дейността на общинските дружества
- Приемане на годишните отчети на общинските дружества, както и на тези в ликвидация, в съответствие с Търговския закон. Подготвя доклади до ОбС - Лом за приемане на годишните им отчети.
- Координира процедурите по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на търговски дружества с общинско участие.

Категоризация

- Извършва проверка на място на  обекти, за които е подадено заявление за категоризиране и изготвя констативен протокол с предложение до Кмета на общината за определяне, или предложение за отказ за определяне на вид и категория.

Тротоарно право

- Издаване на разрешително за извършване на търговска дейност

Поддържане на Регистър на сгради в режим на етажна собственост

Законът за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях. За да бъде вписана дадената сграда в публичния регистър в Общината, в Общинския информационен център, трябва да бъде подадено заявление по образец. То се подава от председателя на Управителния съвет или Управителя на етажната собственост, а придружаващите документи са според това какъв орган на управление е избран. Законът предлага два варианта - Общо събрание или Сдружение на собствениците.

1. Ако е избрано управление на етажна собственост от Общо събрание, придружаващите документи са: копие от протокола на Общото събрание на собствениците, заверен от председателя/управителя на Управителния съвет и представена негова лична карта за сверяване на самоличността.

2. При избрано управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците, се представят: списък на собствениците, участващи в сдружението, съдържащ трите им имена и адреса им в етажната собственост, копия от протокола на учредителното събрание и приетото споразумение, заверени от председателя/управителя на Управителния съвет, както и нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.


КОНТАКТИ:

Община Лом
ул. "Дунавска" № 12, ет.4, стая 410
тел: 0971/ 69 106
Марина Драганова  - мл. експерт НОТД

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)