Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Дата на публикуване: 02.06.2021 09:33

 1. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти - Текуща страница
 2. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 3. Одобряване на подробен устройствен план
 4. Одобряване изменението на кадастрален план
 5. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 6. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 7. Издаване на разрешение за строеж
 8. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 9. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 10. Издаване на виза за проектиране
 11. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 12. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 13. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 14. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 15. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 16. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 17. Издаване на скици за недвижими имоти
 18. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 19. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 20. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 21. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 22. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 23. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 24. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 25. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 26. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 27. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 28. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 29. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)