НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХЖелаещите собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни  селскостопански животни, регистрирани  в „Интегрирана информационна система” на БАБХ, да ползват под наем общинските пасища, мери и ливади за стопанската 2017 – 2018 г., е необходимо в срок до 10.03.2016г.  да  подадат заявление по образец до Кмета на Община Лом. Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
  2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
  3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
  4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

 

Образец на заявлението и  приложенията към него, както и информация за имоти с НТП – „пасища, мери и ливади” от ОПФ , определени за индивидуално ползване може да получите в сградата на  Община Лом,  ет.4,  стая 410  и от официалния сайт на Община Лом.

 

Регистър на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд предложени за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 г. тук


Образци на документи:


Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ тук

Приложение 1 тук

Приложение 2 тук

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ тук

 

 

 

 

 

 

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)