Програми за заетост

Дата на публикуване: 18.06.2014 00:00
1. „Регионална програма за заетост и обучение”, финансирана от републиканския бюджет чрез Агенция по заетостта към МТСП.  Основната цел на проекта е осигуряване на субсидирана заетост и социална интеграция на  регистрирани лица в Дирекция "Бюро по труда", активно търсещи работа безработни над 50 години и продължително безработни с приоритет младежи до 29 години. По програмата са назначени 10 безработни лица.        

2. Проект „Подкрепа за заетост” се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-1.1.11, чрез Агенция по заетостта към МТСП.
        Основната цел на проекта е осигуряване на заетост  на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, с фокус към трайно безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и безработни лица от етнически малцинства. По проекта са назначени 30 безработни лица.

3. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - програмата се финансира от републиканския бюджет, чрез Агенция по заетостта към МТСП. Целта  на програмата е безработни и неактивни лица, получаващи социални помощи, да започнат работа и да усъвършенстват своите умения или да възстановят трудовите си навици, с цел увеличаване пригодността им за заетост. Община Лом участва с две дейности и по тях са назначени общо 68 безработни лица:    
- Дейност „Нерегламентирани сметища”
-  Дейност „Сезонен работник”

4. Национална програма  „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания ”- основната цел е да се повиши пригодността за заетост и осигуряване на такава за регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания.По програмата са назначени 4 безработни лица.

5. Национална програма „Старт на кариерата”- основната цел на проекта е да се осигури заетост и стаж по специалността на безработни младежи, завършили висше образование до 29 годишна възраст, с което да се подпомогне и адаптирането им на пазара на труда.По програмата са назначени 3 безработни лица.
6. Национална програма „Насърчителна мярка чл.41 от ЗНЗ, стажуване на младежи до 29 годишна възраст”- основната цел на програмата е насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст.По програмата е назначено 1 лице.

7. Национална програма  „Помощ при пенсиониране”- основна цел на програмата е осигуряване на заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, на които не им достигат до 2 години осигурителен стаж или възраст.По програмата е назначено 1 безработно лице.

8. Проект „Нов избор –  развитие и реализация” се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-1.1.03 “Развитие”, чрез Агенция по заетостта към МТСП.
     Основната цел на проекта е провеждане  на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация на безработни лица по професии и осигуряване на заетост след успешно завършено професионално обучение.По проекта са назначени 13 безработни лица.

9. По дейност „Група за неотложни и аварийни работи при зимни условия” , програмата се финансира от републиканския бюджет, чрез Агенция по заетостта към МТСП.- основната цел на програмата е преодоляване на продължителната безработица и интегриране на рискови групи от обществото чрез осигуряване на работа. По програмата са назначени 250 безработни лица.


Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)