Наредби

Дата на публикуване: 01.12.2022 17:00

Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Лом и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност - тук


Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища - тук


Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Лом в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност - тук   


Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия - тук


Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от кмета на Община Лом - тук

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лом - тук

Наредба за дейността и предоставяне на социални услуги на „Домашен социален патронаж” на територията на Община Лом - тук

Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Лом -  тук

Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане - тукНаредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища - тук


Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом - тук


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество тук и Тарифа за базисни наемни цени - тук


Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на детско-юношенския спорт в Община Лом - тукНаредба за стопанисване и управление на земеделски земи от Общинския поземлен фонд - тук


Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Лом - тук


Наредба за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом - тук


Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Лом - тук


Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лом - тук


Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом - тук


Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Лом - тук


Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лом - тук 


Наредба за управление, стопанисване и ползване на горски територии - общинска собственост - тук


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Лом - тук


Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Лом - тук


Наредба за управлението на общинските пътища в Община Лом - тук

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)