МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Наредби


Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища тук


Наредба за условията, реда за учредяване и упражняване на правата на собственост на Община Лом в търговски дружества с общинско участие тук


Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия тук


Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от кмета на Община Лом. тук

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лом тук

Наредба за дейността и предоставяне на социални услуги на „Домашен социален патронаж” на територията на Община Лом тук

Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Лом  тук

Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане тукНаредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища тук


Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом тук


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество тук и Тарифа за базисни наемни цени тук


Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на детско-юношенския спорт в Община Лом тук


Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от Общинския поземлен фонд тук


Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Лом тук


Наредба за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом тук


Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Лом тук


Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лом тук


Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на Община Лом тук


Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Лом тук


Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лом тук 


Наредба за управление, стопанисване и ползване на горски територии - общинска собственост тук


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Лом тук


Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Лом тук


Наредба за управлението на общинските пътища в Община Лом тук
Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?