Атмосферен въздух

Дата на публикуване: 22.10.2020 19:04
     Качеството на въздуха е последица от комбинираното въздействие на много и разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване се определя както от количеството емисии от различни източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата
     На територията на гр.Лом е извършена проверка на пунктовете за емисионен мониторинг, в който са извършени емисионни измервания по “Програма за мониторинг на МОСВ”. Пунктовете отговарят на изискванията на наредба №7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Резултатите от направените измервания показват, че качеството на атмосферния въздух е в рамките на допустимите норми. Измерванията се проведени на основание Наредба №7 за оценка и управлние на качеството на атмосферния въздух, съгласно Инструкция за предварителна оценка на КАВ издадена от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД -76/ 07.02.2002 г..Измерванията са проведени в райони с гранични стойности при определяне на КАВ в пет броя пункта на измерване, както следва:

     - Промишлен пункт – 2 бр. като Пристанищния комплекс може да се приеме и за градски фонов пункт, поради близкото разположение до жилищен район.
     - Градски фонов пункт – 1 бр.
     - Транспортен пункт – 1 бр.
     - Извънградски фонов пункт – 1 бр.

     Постоянни източници на замърсяване.
     Източниците на замърсяване на въздуха на територията на общината могат да бъдат класифицирани и групирани по относителен дял както следва:

     - битови източници, разположени в жилищни райони;
     - автомобилен транспорт;
     - горивни инсталации за технологични нужди и отопление.

     Използваните горива за отопление в бита, съдържащи сяра като въглища, нафта и мазут,замърсяват въздуха в приземния слой предимно със сажди, серен диоксид и азотни оксиди.  Автомобилен транспорт отделя около 60 % от емисиите на въглероден оксид, 25 % от емисиите на въглероден диоксид, около 35 % от общите емисии на азотни оксиди, 40 % от емисиите на летливи органични съединения и оловни аерозоли вследствие използването на оловни бензини. Остарелият автомобилен парк в общината  допълнително завишава емисионните натоварвания.
     Изводи:
     Атмосферният въздух в общината е с относително висока степен на чистота. Потенциалът на въздушния басейн е висок, не се създават предпоставки за продължително задържане на вредни вещества в приземния слой.

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
52% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)