Атмосферен въздух

Дата на публикуване: 27.05.2022 14:38

На територията на Община Лом няма изградени пунктове за наблюдение на качеството на атмосферния въздух (КАВ).

Община Лом попада в обхвата на  трети район за оценка и управление на КАВ, съгласно чл. 30, ал.1, т.3 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр. 45/1999 г.). Това е район, в който нивата на един или няколко замърсители са между съответните горни и долни оценъчни прагове.

Качеството на въздуха е последица от комбинираното въздействие на много и разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване се определя както от количеството емисии от различни източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата. Атмосферният въздух в общината е с относително висока степен на чистота.

Съгласно утвърдения списък на районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух от МОСВ за община Лом не се изготвят индивидуални програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух. На територията на общината няма стационарна станция за замерване състоянието на въздуха и не се извършват редовни измервания. Оценка за качеството на атмосферния въздух се извършва на база измервания от мобилните автоматични пунктове за контрол (МС), както и от данни за измерени емисии на вредни вещества изхвърляни в атмосферния въздух от промишлени обекти, статистически данни и теоретични разчети за емисиите от съответните сектори на промишлеността, бита и автотранспорта.

Измерванията в Община Лом са проведени на основание Наредба №7 за оценка и управлeние на качеството на атмосферния въздух, съгласно Инструкция за предварителна оценка на КАВ издадена от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД -76/ 07.02.2002 г. и годишен план за мониторинг на КАВ в Община Лом от РИОСВ – Монтана за 2004 г. Измерванията са проведени в райони с гранични стойности при определяне на КАВ в пет броя пункта на измерване, както следва:

 

№ на пункта

Наименование на пункта

Вид на пункта

надморска височина

1

Пристанищен комплекс

промишлен+градски фонов

40 м

 

2

Завод „Аркус”

промишлен

36 м

3

МБАЛ - Лом

градски фонов

65 м

4

Автогара - Лом

транспортен

38 м

5

Хотелски комплекс „Чеп”

извънградски фонов

59 м

 

Параметри: Въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, бензен, метанови въглеводороди, неметанови въглеводороди, амоняк, сероводород, посока на вятъра, скорост на вятъра, атмосферно налягане, температура на въздуха, сила на слънчевото греене.

В изпълнение на годишния график за 2013 г. за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух „Северен/ Дунавски”, утвърден от министъра на околната среда и водите, в община Лом е извършенo измерване от мобилна автоматична станция към ИАОС – гр. София. Измерването е извършено в пункт РУ „Полиция” - Лом, по показатели: серен диоксид, финни прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон, съгласно Наредба №12/15.10.2010 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, финни прахови частици, олово, бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух.

През 2016 г. е извършено трето измерване на качеството на атмосферния въздух по показатели с отчитане на завишаване по показател финни прахови частици. Завишаването е отчетено през зимния сезон в резултат на кумулативното влияние на бита при ползването на твърди горива през отоплителния сезон.

Потенциалът на въздушния басейн е висок, не се създават предпоставки за продължително задържане на вредни вещества в приземния слой.


Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)