Управление на отпадъците

Дата на публикуване: 22.10.2020 19:04
  
    Дейностите по сметопочистване и сметоизвозване се извършват от Общинско предприятие „Чистота – Лом“. Събирането на отпадъците се извършва съгласно изготвен график от предприятието, съобразен със Заповед № 713/31.10.2017 г. на Кмета на Община Лом, както следва: извършва  обслужване на физически и юридически лица в община Лом за кофите тип „Мева" (с обем 110 л.) и контейнери тип „Бобър” (с обем 1100 л.) – 1 (един) път седмично. Събирането и извозването на битовите отпадъци се извършва от автомобилите на ОП „Чистота- Лом" от понеделник до петък. Почистването на улиците се извършва всекидневно от 25 (двадесет и пет) броя метачи и 16 (шестнадесет) броя работници сметосъбирачи, разпределени по райони и населени места с цел постигане на максимални резултати при почистването на града и населените места.  Събраните битови отпадъци се извозват до  Регионално депо -Монтана.

  
     Контейнерите тип „Бобър" (с обем 1110 л.),  разпределени по улиците на града, обслужващи и търговските обекти в централна градска част, кварталите и кметствата към Община Лом, както и съдовете тип „Мева“ (с обем 110 л.) и пластмасови кофи (с обем 120 л. или 240 л.),  които най – често се използват като индивидуални съдове за всяко отделно домакинство, се събират съгласно утвърден график за деня. Кошчетата за отпадъци с обем до 0,40 куб. м, предназначени за централната част на града, са поставени на спирки и на места, където потокът от хора е голям.

  
   Община Лом има изградена система за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци и в селата, където са разположени контейнери тип „Бобър" - 152 броя.  Автомобилният парк е собственост на ОП „Чистота”.


Техническа съоръженост на системата за управление на отпадъците в Община Лом (2018):

 


 
     През 2018 г. по молби, подадени от граждани, ще бъдат раздадени нови или подменени с негодни за ползване 100 бр. кофи тип „Мева“, както подменени негодни за ползване и разпределени по улици и села допълнително специализирани съдове тип „Бобър“.

     Към момента наличните съдове тип „Бобър“ по селата са както следва:

     Кметство Замфир - налични 21 броя.
     Кметство Ковачица - налични - 20 броя.
     Кметство Сталийска махала - налични 33 броя.
     Кметство Станево - налични - 8 броя.
     Кметство Сливата - налични – 8 броя.
     Кметство Добри дол - налични - 13 броя.
     Кметство Долно Линево - налични - 13 броя.
     Кметство Трайково - налични - 29 броя.
     Кметство Орсоя - налични – 6 броя.
    
     Общо: 152 броя.


     Раздадени контейнери в града и по квартали:

      гр.Лом - 430
      кв. Младеново -  налични 30 броя.
      кв. Моминброд – налични 29 броя.

  

    Дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.
    
     През 2006 г. беше изградено и пуснато в експлоатация регионалното депо за битови отпадъци в рамките на проект "Реконструкция и модернизация на депо за битови отпадъци" - гр. Монтана, което се намира в местността „Неделище", землището на селата Крапчене и Николово, община Монтана. То обслужва всички общини от област Монтана, както и Община Криводол, област Враца. В изпълнение на Националната програма за опазване на околна среда, Община Лом извозва генерираните отпадъци в Регионално депо - Монтана за обезвреждане.
     Във връзка с изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, общинското депо за неопасни отпадъци (сметище) не отговаря на изискванията за защита от замърсяване на атмосферния въздух, почвата, повърхностните и подемни води., съгл.чл. 18, ал. 1 от Наредбата. Със Заповед № РД -140/15.07.2009 г. на директора на РИОСВ Монтана е преустановена експлоатацията на сметището и наредено да се предприемат мерки за закриването му.
     На територията на общината бе изпълнен Проект за рекултивация на депото, намиращо се в местността „Сергена". Проектът „Изграждане на шест депа за битови отпадъци - Монтана, Перник, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол", е по програма ИСПА.
     По проекта „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на гр.Лом, област Монтана”, с възложител Министерството на околната среда и водите, бяха извършени дейности по техническа и биологическа рекултивация на градското сметище:

     - Оформяне на ново тяло на депото, чрез предепониране на наличните отпадъци на по–малка площ, включително ограждаща дига;
     - Запечатване на тялото на депото - изграждане на горен изолиращ екран и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците;
     - Газов дренаж - газ дренажни траншеи и газови кладенци и мониторингови пунктове;
     - Техническа рекултивация – внасяне на пласт хумус и мерки за подобряване на почвеното плодородие;
     - Затревяване и залесяване.

   Дейности по оползотворяване на строителни и биоразградими отпадъци.
    
      Община Лом има одобрение от РИОСВ – Монтана за инвестиционно предложение: „Проект за подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на ПИ 44238.191.58 и ПИ 44238.191.60 по кадастралната карта на гр. Лом, община Лом". Проекта е изготвен във връзка с Искане на Община Лом за промяна предназначението на ПИ 44238.191.58 и ПИ 44238.191.60 по кадастралната карта на гр.Лом, като община Лом е собственик на горецитираните два поземлени имота. Проекта за ПУП е свързан с промяната на предназначението (отреждането) на ПИ 44238.191.58 и ПИ 44238.191.60 по кадастралната карта на гр. Лом в „Площадка за строителни отпадъци и „Площадка за  биоразградими отпадъци".
     Планираните дейности на площадките ще бъдат съобразени с количеството отпадък. Площадките ще бъдат само за временно съхранение, при необходимост, само тогава когато отпадъка не може да бъде оползотворен или повторно използван в кратък период от неговото отделяне.
 
     Във връзка с дейностите по ограничаване на биоразградимите отпадъци, на собственици на имоти с дворни места - източник на биоразградими отпадъци, са раздадени безвъзмездно 300 броя компостери. В кметствата към община Лом е проведена информационна кампания за извършване на компостиране в домашни условия.  


  Дейности по оползотворяване на опасни и масово разпространени отпадъци.
    
     За да се преустанови вредното им въздействие, възможността за умишлено отравяне на хора и животни, негодните за употреба препарати за растителна защита бяха събрани и съхранени по технологията на Бал Бок в контейнери за постоянно съхранение „Б-Б" куб. 12 бр. „Б-Б" кубовете се намират на площадка в с. Ковачица, херметично затворени. Периодично се извършва мониторинг от Гражданска защита, РИОСВ, РЗИ и общината, като се съставят протоколи за състоянието.
     В Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване са вменени задължения на кмета на общината - да определи места за разполагане на съдове и организира дейностите по събиране и временно съхранение на ИУЕЕО при наличие на сключен договор, финансиран от организация по оползотворяване на ИУЕЕО. Община Лом поднови договорните отношения с „ЕКОБУЛТЕХ" АД, гр. София за срок от 3 години. Дружеството организира разделното събиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, чиято дейност е по смисъла на член 62 и §1, точка 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и има конкретни цели за събиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО от категориите, посочени в Приложение № 1 и № 2 към Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране и оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, когато нямат възможност сами да ги оползотворяват или обезвреждат.
     В изпълненията на чл. 19 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори са подновени договорните отношения, с „ЕКОБУЛБАТЕРИИ"АД -организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Определянето на броя съдовете е извършено при спазване на чл. 20, ал, 1 от горецитираната наредба., един контейнер на 1000 жители.
     В изпълнение на чл. 16 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и във връзка с чл. 19 от ЗУО и задълженията на кмета на общината, бе сключен договор с „Българска рециклираща компания" АД, организация с дейност и лиценз за събиране, повторна употреба, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС.
     В изпълнение на  чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците, на площадка на територията на фирма „Унитрейд - 2011”, гр. Лом с местоположение: гр.Лом, поземлен имот с идентификатор №44238.508.25, населението на община Лом може да извърши безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, включително едрогабаритни и опасни.  

     Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

    
     Списък на лицата във връзка с изпълнението на задълженията по. чл. 19, ал. 3 от ЗУО - ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
    

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)