Води

Дата на публикуване: 22.10.2020 19:04
     През община Лом преминава р. Лом с дължина 15 км., ширина от 5 до 10 м., дълбочина от 0.2 до 1.5 м. Скоростта на течението е от 0.4 до 10 м/сек. Дъното е от чакъл и пясък. Реката преминава през районите на с. Сталийска махала, с. Трайково, с. Замфир и се влива в р. Дунав. Основни източници на замърсяване на водните течения в общината са преди всичко изпусканите в тях непрестанно отпадъчни битово-фекални води от населените места и недостатъчно пречистените води от промишлените предприятия.
     Немалък дял за замърсяването на повъхностните води в общината има промишления сектор, като с най-високо съдържание на замърсяващи вещества са отпадъчните води от хранително-вкусовата промишленост. При обектите от хранително-вкусовата промишленост, замърсяването е с органичен характер: по показатели рН, БПК5, НВ, общ азот, общ фосфор. Другите обекти от промишления сектор формират отпадъчни води в малки количества и не оказват съществено вредно въздействие върху водните обекти.
     Наблюденията върху качествените показатели на реките Дунав и Лом се извършват от РИОСВ – Монтана на определени пунктове, включени в мрежата за мониторинг на повърхностните води. Данните от изследванията показват, че замърсяването на водите над пределно допустимите концентрации е основно от органични вещества, от непречистените води от населението и някои предприятия. Най-често се надвишават ПДК по показателите нитритен и амониев азот, неразтворени вещества, фосфати за водоприемници ІІ-ра и ІІІ.

     Източници на замърсяване на водите на територията на общината

     Замърсяването на реките и деретата с органични вещества от отпадъчните битови води влияе върху качествата им. Липсата на пречиствателни съоръжения и заустването на отпадните води от канализацията директно в реките и деретата, води до постоянно натоварване на водните течения с органични замърсители. Ниската ефективност на пречистване на пречиствателните станции в предприятията от хранително-вкусовата промишленост е една от причините за съществуващото замърсяване на водоприемниците, в които се заустват производствените отпадъчни води.
     Ежегодно се извършват от РИОКОЗ – Монтана пробовземания на вода от изворните чешми на територията на Община Лом по показатели: цвят, мирис, вкус, мътност, аактивна реакция, електропроводимост, амониев йон, нитрати, нитрити, манган, остатъчен хлор, Е. коли, коли форми, както следва:

   - За обект: Попска чешма – с отклонения по показател Е.коли и коли форми. Стойността на допуск на показателя  е КОЕ/ ml - 0/000. Резултатите от изпитването показват отклонения по двата показателя – 2/100 за Е. коли и 24/100 за коли форми. Условията за изпитването са проведени при температура от 20 до 21 градуса, относителна влажност- 36% до 42%.
   - За обект: Читашка чешма- с отклонения по показател Е.коли и коли форми. Стойността на допуск на показателя  е КОЕ/ ml - 0/000. Резултатите от изпитването показват отклонения по двата показателя – 2/100 за Е.коли и 24/100 за коли форми. Условията за изпитването са проведени при температура от 20 до 21 градуса, относителна влажност- 36% до 42%.
   - За обект: Менкова чешма - с отклонения по показател Е.коли и коли форми. Стойността на допуск на показателя е КОЕ/ ml - 0/000. Резултатите от изпитването показват отклонения по двата показателя – 6/100 за Е.коли и 24/100 за коли форми. Условията за изпитването са проведени при температура от 20 до 21 градуса, относителна влажност- 36% до 42%.
   - За обект: изворна чешма в с. Замфир - с отклонения по показател Е.коли, коли форми.. Стойността на допуск на показателя за Е.коли и коли форми е КОЕ/ ml - 0/000  Резултатите от изпитването показват отклонения по двата показателя – 2/100 за Е.коли и 24/100 за коли форми. Условията за изпитването са проведени при температура от 20 до 21 градуса , относителна влажност- 36% до 42%.
   - За обект: изворна чешма, кв. Боруна, ул. ”Стамболийски” № 41 с отклонения по показател  коли форми, амониев йон и нитрати. Стойността на допуск на показателя за  коли форми е КОЕ/ ml - 0/000. Стойност на допуск за показателя амониев йон е 0.5 mg/l, нитрати – 50.0 mg/l. Резултатите от изпитването показват отклонения по  показателя коли форми – 16/100 , амониев йон 0.6 mg/l, нитрати – 125.0 mg/l . Условията за изпитването са проведени при температура от 20 до 21 градуса, относителна влажност- 36% до 42%.
   - За обект: ул. ”Стамболийски”, кв. 8, имот 1204  - с отклонения по показател  коли форми, Е. коли и нитрати. Стойността на допуск на показателите за  коли форми и Е. коли е КОЕ/ ml - 0/000, нитрати – 50.0 mg/l. Резултатите от изпитването показват отклонения по  показателя коли форми – 36/100 , Е.коли – 24/100, нитрати – 82.0 mg/l  Условията за изпитването са проведени при температура от 20 до 21 градуса, относителна влажност- 36% до 42%.
   - За обект: изворна чешма, кв.  Младеново, ул. Софийска, кв. 12 - с отклонения по показател  коли форми, Е. коли и нитрати. Стойността на допуск на показателите за  коли форми и Е. коли е КОЕ/ ml - 0/000, нитрати – 50.0 mg/l. Резултатите от изпитването показват отклонения по  показателя коли форми – 38/100, Е.коли – 24/100, нитрати – 72.4 mg/l  Условията за изпитването са проведени при температура от 20 до 21 градуса, относителна влажност - 36% до 42%.
   - За обект: изворна чешма, кв. Младеново, ул. Ковачишка, кв. 49 - с отклонения по показател  коли форми, Е. коли и нитрати. Стойността на допуск на показателите за  коли форми и Е. коли е КОЕ/ ml - 0/000, нитрати – 50.0 mg/l. Резултатите от изпитването показват отклонения по  показателя коли форми – 16/100 , Е. коли – 6/100, нитрати – 264 mg/l  Условията за изпитването са проведени при температура от 20 до 21 градуса, относителна влажност- 36% до 42%.
   - За обект: изворна чешма, кв. Младеново, кв. 86 - Без отколнения в показателите. Условията за изпитването са проведени при температура от 20 до 21 градуса, относителна влажност - 36% до 42%.
   - За обект: изворна чешма, кв. Младеново, кв. 101 - с отклонения по показател  коли форми, Е. коли. Стойността на допуск на показателите за  коли форми и Е. коли е КОЕ/ ml - 0/000 . Резултатите от изпитването показват отклонения по  показателя коли форми – 16/100 , Е. коли – 6/100. Условията за изпитването са проведени при температура от 20 до 21 градуса , относителна влажност- 36% до 42.Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)