АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

Дата на публикуване: 31.05.2021 17:33

2083. Издаване на виза за проектиране


2084. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж


2112. Издаване на разрешение за строеж


2130. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти


2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока


2956. Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж


2117. Одобряване на подробен устройствен план


1986. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план


1989. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти


1990. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа


1991. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба


1992. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии


2001. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове


2005. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост


2018. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти


2024. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени


2025. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива


2041. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението


2043. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди


имоти


2054. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж


2060. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове


2061. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект


2062. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория


2063. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти


2065. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация


2078. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост


2085. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план


2111. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми


2114. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти


2517. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 


2519. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет


2879. Промяна на предназначението на сгради


Заверка на копие на документ от технически архив


2119. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

2082. Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот по всички предходни планове на населеното място за Областна администрация

2002. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Издаване на удостоверение по §17, ал.1 от ЗУТ - на сграда

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)