АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

Дата на публикуване: 31.05.2021 17:25

2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство


2395. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване


2393. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж


2071. Издаване на удостоверение за декларирани данни


1998. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси


2878. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка


2131. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства


2091. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство


2014. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък


2124. Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси


2126. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина


2834. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения


9401. Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти


9402.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона


9403.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона


9406. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея


9407. Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение


9408.  Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества


9409. Данъчна декларацияпо чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата


9413. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК


9412. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък


9411.  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ


9410. Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване


Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)