Информация, съгласно Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване

Дата на публикуване: 01.06.2021 09:05

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор:

Съгласно Регистъра на услугите информацията за предоставяните административни услуги и уникален идентификатор може да бъде намерена на адрес:  www.lom.bg и в профила на община Лом в Административния регистър 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Информацията е посочена в описанието на всяка услуга.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: община Лом, п.к. 3600, ул. "Дунавска" № 12
официален интернет сайт: www.lom.bg
електронна поща:  lom.municipality@lom.egov.bg
Телeфон:  0971/69141

Работно време: от 08:30 до 17:00 часа без прекъсване.

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

•    Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за административно обслужване или по електронен път;
•    Завеждане в Автоматизирана информационна система и изпращане на преписката към Секретаря на община Лом и отговорния служител;
•    Проверка в Информационните масиви на община Лом;
•    Изготвяне на административния акт;
•    Получаване на административната услуга/акт по избран от заявителя начин.

5.1. Необходими документи за предоставяне на услугата:

•    Заявление по образец;
•    Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението на място или средство за идентификация при подаване на заявление по електронен път/;
•    Документ за платена такса за административната услуга 

*Забележка: При необходимост могат да бъдат представяни други документи, касаещи издаването на индивидуалния административен акт

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Образците на формуляри са посочени в описанието на услугите на адрес:  www.lom.bg и в профила на община Лом в Административния регистър

7. Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • По електронен път, чрез:
 • Единния портал за достъп до електронни административни услуги: https://egov.bg/wps/portal/
 • Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/Help
 • Интернет страницата на община Лом: www.lom.bg 

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

    Община Лом предоставя почти всички от услугите си като електронни административни услуги на ниво 4 /съгласно дефиницията на Наредбата за административния регистър/, а именно „Двустранна комуникация - заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация“;

 • Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
 • Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
 • Портала за електронни административни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от Община Лом са валидни до промяна на обстоятелствата или срок, определен в специализиран нормативен акт.

10.Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Информация, дали административната услуга е платена или безплатна е посочена в описанието на  Административните услуги. 

Начините за плащане за административните услуги в Община Лом са:

 • в брой, на касата в Центъра за административно обслужване;
 • чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване;
 • по банков път

Банкова сметка:
IBAN: BG 06 IABG 7474 8400 9106 00
BIC: IABGBGSF
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД 

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община Лом

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс

13. Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги

 lom.municipality@lom.egov.bg,

14. Начини на получаване на резултата от услугата: 

 • по пощата, на посочен от адресата адрес;
 • на ръка в Център за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;
 • по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 • чрез Система за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.

15. Допълнителна информация:

 • Актът или отказът да се издаде такъв може да се обжалван пред Административен съд;
 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима /административната тежест/: lom.municipality@lom.egov.bg,

Технически стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето ѝ:

1. Технически стъпки по предоставяне на услугата:

 • При заявяване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

 • При заявяване чрез Системата за сигурно електрнно връчване: https://edelivery.egov.bg/Help 
 • При заявяване чрез Интернет страницата на община Лом: www.lom.bg ;

2. Техническите стъпки за проследяване на текущото състояние на предоставяната услуга. 

Техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата.

Установяването на грешки се извършва автоматично съгласно функционалностите на използвана система за заявяване. 

Техническите стъпки за достъп до актове, изявления и данни, събрани за получателя във връзка с предоставяне на услугата. 

Проследяването на статуса на заявена електронна административна услуга се извършва чрез системата за сигурно електронно връчване:

 (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/) или на интернет страницата на община Лом: Деловодна справка съобразно функционалностите на използваната система. 

Езиците, чрез които услугата може да бъде ползвана.

Български

Общите административни актове са достъпни на електронен адрес: www.lom.bg

Вижте нашата Декларация за достъпност на адрес: www.lom.bg

 


 1. ужване... - Текуща страница

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)