Асоциация на неправителствените организации - Лом

Дата на публикуване: 22.10.2020 19:04
„ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ”

      Асоциация на неправителствените организации – Лом е основана на 11 юли 2001г. и е регистрирана по ЗЮЛНЦ/ ф.д. № 37/2001г./ в обществена полза. Регистрирана е в Централния регистър на НПО.  Съгласно Устава в Асоциацията  членуват юридически и физически лица. Сред учредителите са: Фондация “ПОСТОЯНСТВО”; Демократичен съюз на жените; Училищно настоятелство “ФЕНИКС” при IV ОУ “Христо Ботев”; Клуб на инвалидите “Единство”; Фондация ”РАЗВИТИЕ”; Училищно настоятелство при  ОУ “Кирил и Методий” и ЦДГ “ЗДРАВЕЦ” - с. Ковачица; Фондация “ПАРТНЬОРСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”; Училищно настоятелство при П ОУ “К.Фотинов” гр. Лом, Сдружение “ЕКОПАЛАНКА” гр. Лом; членуващи физически лица – двама лекари; инженер; икономист; психолог; журналист, експерт от Бюрото по труда, музикален терапевт, магистър „социални дейности”.
      Предмет на дейност - Да насърчава гражданското участие във всички сфери на обществения живот; да съдейства за развитието на културата, образованието, спорта и традициите; да стимулира развитието на човешките способности и съзидателната индивидуална предприемчивост; да работи за постигане на трайни, устойчиви и добронамерени отношения между различните етнически групи и интегрирането им в живота на града и региона; да обединява жените с активна гражданска позиция и да съдейства за създаване на условия за развитие и усъвършенстване реализацията на жените, в това число и на самотните майки; да подпомага изработването на програма за социална защита на сираци и деца на многодетни семейства; да подпомага и развива контактите и обмена на информация между български и чуждестранни неправителствени юридически лица, съдействащи за разработване на проекти и програми за местното развитие на обществения живот в областта на образованието, здравеопазването, икономиката, спорта и др.
    През 2003г. Асоциацията става член на “Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие на северозападна България” – “Еврорегион Дунав 21” – Видин с партньори от Сърбия и Румъния, а през месец септември - съучредители на коалиция “Дунавски Еврорегионален Граждански Форум” с партньори от Румъния. В годините на своето съществуване, Асоциацията реализира успешно партньорство с:
Фондация “Партньори – България” – София; “Европартньори – 2000” – София; фондация “Грижа за здравето” – София; клуб “Устойчиво развитие на гражданското общество”- София; с Агенцията за регионално развитие и бизнес център – Видин и местните институции.                    

 РЕАЛИЗИРАНИ  ПРОЕКТИ  ОТ  А – Н П О :

- 2003 г. - Асоциацията на НПO – Лом и клуба на инвалидите “Единство” спечели проект, чрез който разкри Център за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания - чрез “Партньори – България” и с финансовата подкрепа на ААМР, на стойност 24 312 лв.

 - 2004 г. -  Асоциацията е партньор по двугодишен проект “Заедно за по-чист град”, който се реализира от фондация “Партньорство за устойчиво развитие”/ф-цията е член на А-НПО/ и Община Лом по програма “ФОРУМ” на ШАРС с подкрепата на ФРМС и сдружение “Болкан Асист”.
 -  Асоциацията  реализира ДЕМОПРОЕКТ “Реконструкция и естетизация на градинката с паметника Цеко Петков-Войводата” с продължителност три месеца на стойност 17 525лв., финансиран от ШАРС и Община Лом.
  
- 2005 г.     От началото на 2005г. Асоциацията на НПО - Лом е  партньор на два проекта:
-  на клуб за “Устойчиво развитие на гражданското общество” – София по Трансграничен проект България-Румъния в областта на околната среда в Дунавско-Черноморския басейн;
- второто ни партньорство е с Европейския информационен център Велико Търново по проект “ Обединени за толерантност” с градовете –В.Търново, Лом, Разград и Силистра. От наша страна участваха  – три основни училища и Профилирана гимназия “Найден Геров”. Проектът е финансиран от Демократичната комисия към Посолството на САЩ;
-    от м. август 2005г. Асоциацията на НПО - Лом реализира четиримесечен проект “Стъпка, музика, дума – социална интеграция”, финансиран от Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика. Стойността на проекта е 6000лв.

- 2006 г.
-  А-НПО-Лом и Асоциация “Нексус” от гр. Враня в Сърбия се класираха с огледален партньорски проект по програма “Добросъседство” ФАР-ТГС /КАРДС между България и Сърбия и през 2007г. се реализира проект “Програма за подпомагане образованието и успеваемостта на учениците”  от двата партньорски града.

- 2007 г.
- От м. септември Асоциацията бе партньор  на Профилирана гимназия “Найден Геров” по реализиране на проект “Включи се и ти във виртуалното ни общуване” чрез който се създаде Електронна библиотека. Проектът е финансиран от Министерство на образованието по Националната програма  МОН -2007г. по модул “Развитие на извънкласната и извънучилищната  дейност”
-   А – НПО – Лом и водещата Екологична фондация от гр. Крайова изпълняват съвместен трансграничен проект  “ Дунав 2007 “ по Програма  ФАР – трансгранично сътрудничество. Проектът цели да се формира екологична култура от двете страни на р. Дунав, да се формира българо-румънска структура – Дунавски екологичен съвет, който да създаде предпоставки за устойчивото развитие на Дунавския регион в условията на климатичните промени и икономическо развитие в рамките на Европейския съюз.

- 2008 г. - От м. февруари Асоциацията започва реализирането на съвместен проект  “Партньорска мрежа за евро-диалог и сътрудничество” с водеща организация Клуб - Устойчиво развитие на гражданското общество”- София. Проектът се класира по Оперативната програма “Административен капацитет” ВG051РО00222/07/2.3 – 01 и ще се реализира в градовете – Лом – София – Мизия в продължение на 18 месеца.

- 2009 г. - Асоциацията участва като партньор в проект “ Жени за социално включване “, който се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново по Програма – План Д на Генералната Дирекция  “Комуникации” А 2-1/ 2007. По проекта ще се реализира Регионален диалогичен открит форум за предоставянето на информация и знания за политиката на Европейския съюз за социално включване и социална солидарност на жени и девойки като формира активна гражданска регионална мрежа от градовете: - Лом; Габрово; Плевен; Русе; Силистра; Велико Търново; Сливен и София.

- 2010 г. - Асоциацията участва като партньор в реализирането на проект «Подкрепа в образованието на деца с проблеми в развитието и интегрирането им в общността».
Транграничния проект е с водеща организация “Нексус” от гр. Враня в Сърбия и се реализира в рамките на една година.
- От началото на 2010г. А-НПО беше водеща организация в Публично-частно партньорство с Община Лом и представител на бизнеса по спечелен проект към Министерство на земеделието и храните /договор № 431-2-03-1/ на стойност   - 183.492лв. Главната цел на проекта беше “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на потенциална местна инициативна група на територията на община Лом  / М И Г /”. За съжаление бизнес партньора ЕТ –Александър Софрониев не изпълни ангажимента си по проекта и проекта не се реализира.   

Адрес за кореспонденция и контакти: гр.Лом-3600, обл.Монтана, ул.”Бозвели”-66, вх. Б, ап.19, ет. І-ви
GSM 0888230295, e-mail: ,  Надежда Петрова, председател

Официални данни

 

Наименование

Асоциация на НПО - Лом

Акроним

АНПО – Лом

Юридически статут

НПО с нестопанска цел, регистрирана по ЗЮЛНСЦ в обществена полза, притежава лицензи за социални дейности, вписана в Централния регистър към Министерство на правосъдието

Данъчен №

1123038696

БУЛСТАТ

111520124

Официален адрес

 

Лом – 3600

Ул. “Бозвели” 66, вх.Б, ап.19, ет. І-ви

Пощенски адрес

Лом – 3600 , обл. Монтана

Ул. “Бозвели” 66, вх.Б, ап. 19, ет.І-ви

Лице за контакт

Надежда  Миланова  Петрова

Телефон

0971/26116,  0971/66013   /  GSM 0888 23 02 95

Факс

0971 /  6-60-13

Ел. поща

Assngoslom@abv.bg

Интернет страница

 

 
Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)