Образци на документи

Дата на публикуване: 16.10.2014 00:25

Гражданска регистрация и актосъставяне

Начини за подаване на искането/заявлението:

Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите. 

Попълненото искане/заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Лом на адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска” № 12.

Искането/заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: lom.municipality@lom.egov.bg.

Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

Начини за предоставяне на услугата:

Лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Разходите са за сметка на заявителя.

По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.

Начини за извършване на плащане:    

В брой на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Електронно разплащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

По банков път: Обслужваща банка - „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД ОФИС ЛОМ

IBAN: BG52UBBS80028462764710
BIC: UBBSBGSF

Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Такси за административни услуги)

Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението/искането.

 

 1. Наименование на услугата: Възстановяване или промяна на име.
  Нормативно основание:
  Закон за гражданската регистрация - чл. 19а.
  Допустим заявител: Лицето, за което се отнася, законните му представители, техните наследници.
  Необходими документи: Писмено заявление от заявителя с нотариална заверка на подписа му.
  Такси и срок за изпълнение:

  Вид на услугата

  Срок за изпълнение

  Такса

  Обикновена

   

  безплатно


2. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за наследници.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 9 – 12.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

5.00лв.

Бърза

3работни дни

10.00лв.

Експресна

1 работен дни

15.00лв.


3.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за семейно положение.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.


4. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 14.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.


5. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 15.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.


6. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.2; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 18.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.


7. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал.1, т. 1, Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 1.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

1 ден

4.00 лв.


8. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес.

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 2.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.


9. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 във връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 24.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.


10. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 23, ал. 1.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане

Декларация
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

1 дни

4.00 лв.


11. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 96 и чл. 99; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 138, ал. 2.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.


12. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, във връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т.1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 25.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.


13. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за правно ограничение.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) – чл.25, ал.1, т.1; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението(Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37от15.05.2012 г.) – чл. 17
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

5.00лв.

Бърза

3работни дни

10.00лв.

Експресна

1 работен дни

15.00лв.


14. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за родените от майката деца.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 16.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.


15. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за раждане – оригинал.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. второ.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася актът, неговите родители/законните му представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: съобщение за раждане от здравно заведение; документ за самоличност на родителите.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

 

Не се таксува


16. Наименование на услугата: Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася акта, родители или законен представител, законни наследници или трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документ за самоличност на заявителя, препис или извлечение от акт за гражданско състояние, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданско състояние. Документите, издадени от чуждестранен местен орган трябва да са легализирани и снабдени с превод на български език, заверен от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна или от Министерство на външните работи в Република България. Документите могат да бъдат и нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за гражданско състояние, направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от българския дипломатически или консулски представител в съответната държава
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

До 7 дни

Не се таксува


17. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за раждане – дубликат.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася актът, неговите родители/законните му представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен ден

12.лв.


18. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Второ.
Допустим заявител: Страните по акта за сключен граждански брак. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документи за самоличност на встъпващите в брак; документи за самоличност на двама свидетели; декларация, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Семейния кодекс (предоставя се безплатно); медицински свидетелства за сключване на граждански брак; разрешение от Районния съд – за лица от 16 до 18 години; удостоверение/декларация/брачен договор за избор на режим на имуществени отношения.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение: Не се таксува.

19. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4.
Допустим заявител: Страните по акта за сключен граждански брак. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят или от законните им представители. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен ден

12.лв.


20. Наименование на услугата: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ.
Допустим заявител: Наследниците на починалото лице от акта за смърт, законните им представители. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от наследниците на починалото лице от акта за смърт, законните им представители. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: съобщение за смърт, издадено от компетентно медицински лице; документ са самоличност на починалото лице; документ за самоличност на приносителя на съобщението за смърт.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

1 ден

Не се таксува


21. Наименование на услугата: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1,изр. Трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4.
Допустим заявител: Наследниците на починалото лице от акта за смърт, законните им представители. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от наследниците на починалото лице от акта за смърт, законните им представители. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

експресна

1работен ден

12.00лв.


22. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт).
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 4 и чл. 24, ал. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 3.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

експресна

1работен ден

12.00лв.


23. Наименование на услугата: Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася или негов законен представител. Могат да се заверяват и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнася или законните им представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документът, чиято легализация се иска.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

10.00лв.

Бърза

3работни дни

20.00лв.

експресна

1работен ден

30.00лв.


24. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 19.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася или негов законен представител. Могат да се заверяват и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнася или законните им представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.


25. Наименование на услугата: Припознаване на дете.
Нормативно основание:
Семеен кодекс - чл. 65.
Допустим заявител: Лицето, което желае да извърши припознаването.
Необходими документи: Документ за самоличност; писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние.
Образец на искане: Свободен текст.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

3 месеца

10.00 лв.


26. Наименование на услугата: Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители.
Нормативно основание:
Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 и 4.
Допустим заявител: Съдебния изпълнител.
Образец на искане: Свободен текст.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

5.00лв.

Бърза

3работни дни

10.00лв.

Експресна

1 работен дни

15.00лв.

 

27. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Нормативно  основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 и т. 11;
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 20.

Допустим заявител: Лицето, за което се отнася или негов законен представител. Могат да се заверяват и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнася или законните им представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност

Необходими документи:
 Официален документ, в който са записани имената, дата на раждане, пол и семейно положение на чуждия гражданин.
Документите в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод на български език
.
 Документ за самоличност;
 Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице). 

Образец на искане

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.

 

28. Наименование на услугата:Промяна в актовете за гражданско състояние

Нормативно основание:Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7.

Необходими документи:  писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние, документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;съдебно удостоверение / Решение на съд, нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

безплатна

 
29. Наименование на услугата:Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл.155 отСК и по право - по чл. 173 от СК/

Правно основание:Семеен кодекс - Глава единадесета (чл. 153 и сл.)
Необходими документи за учредяване на настойничество и попечителство.:
Молба за настойнически съвет ;документ за самоличност на родителите или дееспособния съпруг;документ от психиатричен диспансер, че настойникът (попечителят) не се водина отчет;за малолетни и непълнолетни - препис-извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права;съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество;нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

 

безплатна

  

30. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 5, т. 4;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6;
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 21.

 Необходими документи: Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;  Декларация по чл. 21 - за съгласие за вписване на лични данни в удостоверението; Документ за самоличност на встъпващите в брак; Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации).

Образец на искане

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

 

безплатна


31. Наименование на услугата: Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.76, ал. 1

Необходими документи: Писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние;Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;Съдебно удостоверение / Решение на съд и други официални документи.;Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

 

безплатно


32 . Наименование на услугата: Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1; Закон за местни данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13; Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.2

Необходими документи:Искане за извършване на административна услуга; документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Образец на искане

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.

 
33.Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1,                                                                                                                                               Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22 и чл. 24

Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административно-процесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.

Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

 

безплатно


34. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.  чл. 102, ал. 1 т. 3 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи:

 1. Заявление по образец ;
  2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;
 2. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Заявление по образец

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

5.00лв.

Бърза

3работни дни

10.00лв.

Експресна

1 работен дни

15.00лв.


35. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.2

Допустим заявител: Постъпили по официален път писма в деловодството.

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

 

безплатно


36.Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Правно основание: Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2 и 3

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

 1. Декларация за разделеност / Удостоверение от нотариус за сключен брачен договор.
 2. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Заявление по образец

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

 

безплатно


37.
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Правно основание:Наредба №1 на  министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1.  

Необходими документи:
1. Заявление по образец 

 1. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;
 2. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
 3. Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – за лицата от небългарски произход;
 4. 2 броя снимки;
 5. Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверението за раждане от български или чуждестранни органи;
 6. Платена държавна такса по сметка на министерство на правосъдието.

 Заявление по образец

 Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

10.00лв.


38.Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1 и  във връзка с чл. 40, ал. 1, ; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4.

Необходими документи:

 1. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;
 2. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Образец на искане

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 работни дни

4.00лв.

Бърза

3работни дни

8.00лв.

Експресна

1 работен дни

12.00лв.

 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом тук

 1. Образци на документи - Текуща страница

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)