Образци на документи

Дата на публикуване: 16.10.2014 00:25

Гражданска регистрация и актосъставяне

Начини за подаване на искането/заявлението:

Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите. 

Попълненото искане/заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Лом на адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска” № 12.

Искането/заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: lom.municipality@lom.egov.bg.

Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

Начини за предоставяне на услугата:

Лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Разходите са за сметка на заявителя.

По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.

Начини за извършване на плащане:    

В брой на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Електронно разплащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

По банков път: Обслужваща банка - „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД ОФИС ЛОМ

IBAN: BG52UBBS80028462764710
BIC: UBBSBGSF

Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Такси за административни услуги)

Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението/искането.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом тук

Електронни административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне тук

Информация за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 
  1. Образци на документи - Текуща страница

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)