Припознаване на дете

Дата на публикуване: 02.06.2021 09:33

 1. Припознаване на дете - Текуща страница
 2. Издаване на удостоверение за наследници
 3. Издаване на удостоверение за семейно положение
 4. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 5. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
 6. Възстановяване или промяна на име
 7. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 8. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 9. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 10. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 11. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 12. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 13. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 14. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 15. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 16. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 17. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 18. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 19. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 20. Промяна в актовете за гражданско състояние
 21. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 22. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 23. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 24. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 25. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 26. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 27. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 28. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 29. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 30. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 31. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 32. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 33. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 34. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)