МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - ЛОМ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - ЛОМ


Общински съвет - Лом обявява прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Лом. Кандидатите  трябва  да  отговарят  на изискванията на Закона за съдебната власт:

 • Да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 г., но не са навършили 68 г. към момента на определянето им за съдебен заседател
 • Ползват се  с  добро  име  в  обществото  и  не  са  осъждани  за  умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.


Документи за кандидатстване:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата.
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование.
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.
 4. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено „да послужи за съдебен заседател“ (оригинал).
 5. Данни за контакт на две лица за препоръки.
 6. Мотивационно писмо.
 7. Писмено съгласие.
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
 9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 10. Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.


Заявлението за допускане до участие в процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Лом и документите се приемат в деловодството на Общински съвет –Лом, в сградата на Община Лом, ул. „Дунавска“ No 12, трети етаж, стая 303, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в срок до 30.10.2020 г.


За Община Лом са утвърдени 35 съдебни заседатели по решение на Районен съд – Лом.

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)