Народно читалище „Постоянство” 1856 Лом

Дата на публикуване: 15.01.2015 14:36
Началото е преди повече от век и половина, в далечната 1848-а. В една от класните стаи на Ломското училище, младият учител Кръстьо Пишурка подрежда своите учебници, книги, вестници и списания на различни езици, а на вратата окачва табелка „ЧИТАЛИЩЕ”.  Тук започва всеки ден да се събира мало и голямо. Това е началото и на  Ломската читалищна библиотека.  Библиотечната дейност се активизира след основаването на Ломското гражданско дружество „Развитие” (1848 г. ) и особено след 1909 г., когато Читалището се премества в новата си сграда.
Още в зародиша си Читалището се превръща в трибуна на патриотично настроената интелигенция, водена от Кръстьо Пишурка. Своята съпричастност към тези идеи тогава демонстрират Никола Първанов, Петър Берковски, Димитър Маринов, Еремия Българов, Димитър Ангелов и др.
В Ломското читалище се ражда и първият български театър. В есенната вечер на 1856 г. „млади българчета” разтварят първата театрална завеса за представлението „Многострадална Геновева”.И този културно-исторически факт е свързан с изтъкнатата личност на Даскал Кръстьо Пишурка – инициатор, режисьор и изпълнител на главната роля.
На 12.12.1856 г. е второто театрално представление, съпроводено с изпълнения на малък оркестър, скрит зад завесата. Това е „Велизариевата опера”, пригодена от Ангелаки Войнович, съмишленик и другар на Пишурка, който е гледал операта „Велизарий” от Доницети. На практика, това е първото музикално-драматично представление в България.
Така започва онази ярка читалищна диря на духа, за която Цветан Минков възкликва: „Ломското читалище е уникум в цялата история на европейската култура, която не познава подобна форма на народопросвета”.
Влиянието на източната и особено на западноевропейската култура, проникваща чрез великата река Дунав, е осезателно в развитието на Читалището.
Живата връзка между училището и читалището дава голям простор за изява на музикалните дарования на редица педагози, музиканти, които оставят трайна диря в музикалния живот на града и страната. Между тях са: Кирил Махан, Белчо Белчев, Александър Кръстев, Александър Моцев, Георги Спасов, Борис Гайдаров, Петър Евстатиев, Йордан Гаврилов, от по-ново време д-р Хернани Цибрански, Йордан Алексиев, Горан Струнджев…
На сцената на Ломското читалище се представя детският оперетен театър – 1914 год., с постановката „Деца и птички” от П.Пипков, под диригентството на Б.Белчев, а по-късно диригентската палка е поета от Петър Евстатиев.
През 1923 г. учителят П.Евстатиев създава оперетния театър при Читалището. Активна музикална дейност развиват певческото дружество „Кавал” и хор „Петко Стайнов”.
С много любов, усилия и апостолски труд Иван Кирилов и Руска Ванова създават балет и детска балетна школа (1953 – 1957 г.). Обществено-историческият климат в Лом е особено благоприятен за развитието на читалищните форми и дейности. Създадени един път, те се развиват успешно, генерират идеи от различни култури и водят до присъствието на бележити творци. Тук гастролират Мими Балканска, Кръстьо Сарафов, Георги Костов, Иван Димов, Васил Кирков, Никола Икономов и много други.
През по-новата си история читалище „Постоянство” показва онова постоянство, което е присъщо на деятелите му от основаването до наши дни. Реализират се редица спектакли, изявяват се хиляди самодейци, осъществяват се паметни гастроли в София, в страната, в чужбина.
Повече от век и  половина читалище „Постоянство” е ярък пример за историческата, обществено-политическата, социалната и културната значимост на читалищното дело, което бе подчертано и на кръглата маса, с участието на президента Георги Първанов, Бюрото на Съюза на народните читалища в България и  представители на МК – състояла се при честването на 150 – годишния юбилей,май 2006 г.
Ломското читалище има своята историческа заслуга за запазването и развитието на българския език и традиция за зараждането на  театралното, музикалното и други изкуства, за развитието на библиотечното дело и краезнанието в България.
Читалището извършва основни дейности като: развиване, разширяване и обогатяване на библиотечния фонд, на библиотеката и нейните отдели; развива  и подпомага традиционни и нови форми на любителското художествено творчество; организира школи, кръжоци, курсове, клубове по интереси, на кино, фото, фоно, филмо и видео – техника, празненства, концерти и чествания.
С промените в новия Устав от 11.01.2010 г. изрично е подчертано, като основна цел: създаването и поддържането на  електронни информационни мрежи и условия за публичен достъп до глобалното общество и информационните технологии и работата за преодоляване на информационното неравенство, чрез интернет комуникации, уеб библиотеки и придобиване на умения за работа с компютри и програмни продукти;  събиране, разпространяване и популяризиране на  знания за родния край и за достижения на ломски творци.
Народно читалище „Постоянство“  1856 – Лом е самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение на населението. Развива социални и образователни дейности в общината,  изпълнява държавни културно-просветни задачи. В дейността му могат да участват всички физически лица без оглед и ограничение на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
През м.декември 1997 г. читалището е регистрирано по ЗНЧ. Народно читалище „Постоянство“ е юридическо лице с нестопанска цел  и фигурира в регистъра на Министерството на културата под № 1567
С решение №703 от 11.01.2010 г. на Окръжен съд гр. Монтана, са вписани промени в Устава на Народно читалище „Постоянство” 1856 – гр. Лом, съгласно изискванията на ЗНЧ, обнародвани в ДВ, бр. 42 на от м. юни 2009 г.

Настоятелство:
Председател - Недялка Трайкова
Членове:
Константин Услийски
Иван Недков
Красимир Горанов
Борислав Борисов
Евелина Георгиева
Тодор Калинов
Проверителна комисия:
Милена Тодорова
Павлинка Вачева
Невена Игнатова
Секретар:
Кристина Илиева

Адрес: гр. Лом 3600, ул. "Славянска" №1
Народно читалище "Постоянство" 1856

Телефони за контакт:
+359 971 6 6471 - Централа
GSM:
+359 878 354 173 - Кристина Илиева - Секретар
+359 878 354 177 - Румен Михайлов - Организатор

Е-mail: postoianstvo@mail.bg
facebook/Читалище Постоянство Лом

За повече информация:
http://postoyanstvo1856.alle.bg/

Tърсене