Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
ПЪРВИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ЛОМ
26.11.2019

 

„ДИ-ВЕН“ ООД завърши успешно първият проект в изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ- Лом, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“; приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП"; Инвестиционен приоритет 2.2: „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.Проектът „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ДИ-ВЕН" ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи“  по процедура № BG16RFOP002-2.028  е на стойност 390 240,29 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 351 216,26  лева и 39 024,03 лв. собствен принос.

 

На 28.11.2019 г., четвъртък, в 10,30 ч., заповядайте в производствената база  на „ДИ-ВЕН“ ООД, ул. “Лудовико Миланези“ № 11 “а“ за официален пуск на високотехнологичната машина за лазерно рязане на метал.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Eвропейския съюз чрез Eвропейския фонд за регионално развитие.

Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?