Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом

Дата на публикуване: 01.11.2014 16:39
Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във Вашето бъдеще.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ” Договор№ BG161РО001/1.4-07/2010/016

Цел на проекта:

Общата цел на проектното предложение е постигане на устойчиво градско развитие на Лом, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

Специфични цели:
· Идентифициране на силните и слабите страни на града и определяне на визия за развитие на Лом до 2020 г.
· Интегрирано планиране на отделните зони, което оптимизира логистиката;
· Увеличаване на ефекта от публичните мерки и осигуряване на плановата основа за устойчиво развитие на Лом.
· Изработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г.
· Въвличане на гражданите и повишаване на социалната корпоративна отговорност в процеса на интегрирано развитие на град Лом;

Дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта - продължава през цялото времетраене на проекта и осъществяването и цели да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности.
Дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги: Общината като бенефициент ще сключи договори с изпълнители за осъществяването на дейности по проекта при пълно спазване и прилагане на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му.
Дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., съобразен с принципите на устойчивото развитие, както и с принципа за пространствено развитие, съчетаващ социално-икономическото и инфраструктурното развитие на града и урбанизираните зони с актуалното устройствено планиране. ИПГВР трябва да осигурява приемственост и доразвитие в посока реализация на другите стратегически и планови документи на общината, регионалното развитие и на териториалното устройство. Изпълнителят ще разработи до три зони за въздействие в границите на структурно обособена част от градската територия:
· „Зона с преобладаващ социален характер"
· „Зона с потенциал за икономическо развитие"
· „Зона на публични функции с висока обществена значимост"
Дейност 4: Извършване на одит на проекта: Независим одитор ще извършва проверка за законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата по проекта, на всички документи при приключване на всеки етап от изпълнението. При приключване на дейностите по проекта ще се извърши цялостна проверка и ще се подготви одиторски доклад, с който се удостоверява достоверността на финансовите отчети.

Резултати :
· Идентифицирани проблемни зони и проблеми в градските системи.
· Определени зони за въздействие, целеви групи и засегнато население.
· Формирани партньорства, изготвен план за действие, подготвена актуализация и изготвени Подробни устройствени планове за зоните на намеса, подготвени процедури по ОВОС.
· Предложени адекватни възможности за организация, управление и контрол на проектния и програмните цикли, които гарантират реализацията на финансово обезпечени и устойчиви във времето проекти.
· Широка подкрепа на развитието в зоните за намеса от всички заинтересовани страни.
· Дългосрочна ангажираност на всички участници, включени на възможно най-ранен етап.
· Изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който служи за управление на зоните за намеса в периода 2014-2020 г.
· Добро управление, основано на принципите на откритостта, участието, отчетността, ефективността, съгласуваността и субсидиарността.

Обща стойност на проекта: 499 440,00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 474 480,00 лв.

Принос на кандидата: 24 960,00 лв.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Изпълнение:
Матрица - бюджет ИПГВР Лом
Индикатори за продукт за група проекти по тематични направления
II - Стратегия и цели
III - Управление на реализацията

Програма за реализация Икономическа зона
- Оперативен план проекти Икономическа зона
- Индикативен списък проекти ЗИР ИПГВР Лом

Програма за реализация Публична зона
- Oперативен план проекти в ЗПФ ИПГВР Лом
- Индикативен списък проекти ЗПФ ИПГВР Лом

Програма за реализация Социална зона
- Индикативен списък проекти ЗСФ ИПГВР Лом
- Оперативен план проекти Социална зона
Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)