МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Реализирани
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом
01.11.2014
Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във Вашето бъдеще.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ” Договор№ BG161РО001/1.4-07/2010/016

Цел на проекта:

Общата цел на проектното предложение е постигане на устойчиво градско развитие на Лом, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

Специфични цели:
· Идентифициране на силните и слабите страни на града и определяне на визия за развитие на Лом до 2020 г.
· Интегрирано планиране на отделните зони, което оптимизира логистиката;
· Увеличаване на ефекта от публичните мерки и осигуряване на плановата основа за устойчиво развитие на Лом.
· Изработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г.
· Въвличане на гражданите и повишаване на социалната корпоративна отговорност в процеса на интегрирано развитие на град Лом;

Дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта - продължава през цялото времетраене на проекта и осъществяването и цели да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности.
Дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги: Общината като бенефициент ще сключи договори с изпълнители за осъществяването на дейности по проекта при пълно спазване и прилагане на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му.
Дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., съобразен с принципите на устойчивото развитие, както и с принципа за пространствено развитие, съчетаващ социално-икономическото и инфраструктурното развитие на града и урбанизираните зони с актуалното устройствено планиране. ИПГВР трябва да осигурява приемственост и доразвитие в посока реализация на другите стратегически и планови документи на общината, регионалното развитие и на териториалното устройство. Изпълнителят ще разработи до три зони за въздействие в границите на структурно обособена част от градската територия:
· „Зона с преобладаващ социален характер"
· „Зона с потенциал за икономическо развитие"
· „Зона на публични функции с висока обществена значимост"
Дейност 4: Извършване на одит на проекта: Независим одитор ще извършва проверка за законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата по проекта, на всички документи при приключване на всеки етап от изпълнението. При приключване на дейностите по проекта ще се извърши цялостна проверка и ще се подготви одиторски доклад, с който се удостоверява достоверността на финансовите отчети.

Резултати :
· Идентифицирани проблемни зони и проблеми в градските системи.
· Определени зони за въздействие, целеви групи и засегнато население.
· Формирани партньорства, изготвен план за действие, подготвена актуализация и изготвени Подробни устройствени планове за зоните на намеса, подготвени процедури по ОВОС.
· Предложени адекватни възможности за организация, управление и контрол на проектния и програмните цикли, които гарантират реализацията на финансово обезпечени и устойчиви във времето проекти.
· Широка подкрепа на развитието в зоните за намеса от всички заинтересовани страни.
· Дългосрочна ангажираност на всички участници, включени на възможно най-ранен етап.
· Изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който служи за управление на зоните за намеса в периода 2014-2020 г.
· Добро управление, основано на принципите на откритостта, участието, отчетността, ефективността, съгласуваността и субсидиарността.

Обща стойност на проекта: 499 440,00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 474 480,00 лв.

Принос на кандидата: 24 960,00 лв.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Изпълнение:
Матрица - бюджет ИПГВР Лом
Индикатори за продукт за група проекти по тематични направления
II - Стратегия и цели
III - Управление на реализацията

Програма за реализация Икономическа зона
- Оперативен план проекти Икономическа зона
- Индикативен списък проекти ЗИР ИПГВР Лом

Програма за реализация Публична зона
- Oперативен план проекти в ЗПФ ИПГВР Лом
- Индикативен списък проекти ЗПФ ИПГВР Лом

Програма за реализация Социална зона
- Индикативен списък проекти ЗСФ ИПГВР Лом
- Оперативен план проекти Социална зона
Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?