ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ

Дата на публикуване: 24.08.2018 00:00


ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ


Окончателният проект на Общ устройствен план на Община Лом е приет с Решение №157/16.11.2020 г. на Общински съвет-Лом, публикувано в бр. 106/15.12.2020 г. на „Държавен вестник“.


Общ устройствен план на община Лом
текстова част   – тук

 

Приложение 1А - Правила и нормативи за устройство и застрояванетук

 

Приложение 1Б - Устройствени режими на териториите с културно-историческо наследство - тук

 

Приложение 1B_АИС-АКБ - тук

 

Списък 1B_Областен регистър "Военни паметници” в област Монтана, община Лом - тук

 

Приложение 1B_НИНКН - Списък на недвижимите културни ценности (НКЦ) на територията на Община Лом, Област Монтана тук

 

Опорен план - тук

 

Окончателен проект - тук

 

Схема за транспортната мрежатук

 

Схема за водоснабдяване и канализациятук

 

Схема енергийни обекти и далекосъобщениятук

 

Схема на териториите и зоните за природозащитатук

 

План-схема на собственосттатук

 

Схема за защита и опазване на обектите на недвижимото културно наследствотук

 

План-схема по вид териториятук

 

Схема на защитените от бедствия териториитук

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ
Съобщение за провеждане на консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом и екологична оценка към него  - тук

 

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом и екологична оценка към него - тук

 

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом - визия – тук

 

Предварителен проект за Общ устройствен плантексттук

 

Схема за транспортната мрежа – тук

 

Схема за водоснабдяване и канализация – тук

 

Схема енергийни обекти и далекосъобщения – тук

 

Схема на териториите и зоните за природозащита – тук

 

План-схема на собствеността – тук

 

Схема за защита и опазване на обектите на недвижимото културно наследство – тук

 

План-схема по вид територия – тук

 

Схема на защитените от бедствия територии – тук

 

Доклад за оценка за степента на въздействие на Общ устройствен план на община Лом върху защитени зонитук

 

Община Лом моли всички заинтересовани лица да попълнят Анкетната карта за предоставяне на предложения, мнения и препоръки при изработването на Общ устройствен план (ОУП).


Анкетна карта


Попъленените анкети могат да бъдат внесени в деловодството на Община  Лом, ул. "Дунавска" №12, ет.1, гише №10, или на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg

 

 

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
42% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)