МИГ-ЛОМ ПРЕДОСТАВЯ ПРОЕКТИ НА БИЗНЕСА И НПО ЗА 7 ,3 МЛН. ЛВ.

Дата на публикуване: 26.04.2018 11:43

 

 Проекти на обща стойност 7 353 823 лв. по четири оперативни програми ще изпълняват малки и средни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и институции. Кметът Пенка Пенкова, която е председател на Колективния управителен орган  на Сдружение „Местна инициативна група Лом“ (МИГ-Лом) подписа Споразумение за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие.

 

С подписването на това споразумение с  Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ и Оперативна Програма “Наука и образование“,  МИГ- Лом  стартира нов етап от същинското изпълнение на стратегията.

 

Финансовият ресурс за земеделски производители, микро фирми, както и за изграждането на инфраструктура на територията на община Лом, е в размер на 2 933 700 лв., които се предоставят  по програмата „Развитие на селските райони“ (ПРСР). По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) могат да бъдат усвоени от местните малки и средни предприятия 1 955 800 лв. За проектите за младежка заетост и социални услуги са осигурени 1 486 408 лв. от  Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 977 915 лв. са средствата за образователни проекти и за интеграция на уязвими и малцинствени групи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР).

 

„Стратегията, за която осигурихме финансиране, е отличен шанс за гражданския сектор, за бизнеса, земеделските производители, за образователните и културните институции на територията на цялата община, да проявят икономическа активност и да реализират своите идеи.“ – каза кметът Пенка Пенкова.

 

Местната инициативна група МИГ-Лом бе учредена през 2017 г. от представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и Община Лом. МИГ-Лом е независимо и доброволно сдружение на юридически и физически лица, което представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението, съвместно с Община Лом, изработи Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която бе одобрена за финансиране.

 

Експертите на МИГ- Лом, при спазване изискванията за публичност и  пълна прозрачност, започват кампания по информиране на местната общност чрез срещи, информационни събития, обучения  и семинари за подготовка на проектите.

Tърсене