ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ”

Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейсикия съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Oперация 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска"
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда"

Договор за БФП №BG161PO001/1.4-09/2012/004 от дата 20.05.2013 г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Общата цел на проектното предложение е чрез подобряване на физическата, жизнена и екологична среда в град Лом да се повиши качеството на живот и да се създадат нови възможности за икономическо и социално развитие на града.

Резюме на проекта може да намерите тук

НА 21.10.2014 г. В ОБЩИНА ЛОМ СЕ ПРОВЕДЕ Встъпителна пресконференция по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ“.  тук

ОБЩИНА ЛОМ ОРГАНИЗИРА Встъпителна пресконференция във връзка със започналото изпълнение на Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/004 от 20.05.2013 г. Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ” на 21.10.2014 г. (вторник) от 16:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация,  гр. Лом, ул. „Дунавска” 12, етаж 3. Тук

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)