ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ”

Дата на публикуване: 10.06.2016 00:00
Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейсикия съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Oперация 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска"
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда"

Договор за БФП №BG161PO001/1.4-09/2012/004 от дата 20.05.2013 г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Общата цел на проектното предложение е чрез подобряване на физическата, жизнена и екологична среда в град Лом да се повиши качеството на живот и да се създадат нови възможности за икономическо и социално развитие на града.

Резюме на проекта може да намерите тук

НА 21.10.2014 г. В ОБЩИНА ЛОМ СЕ ПРОВЕДЕ Встъпителна пресконференция по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ“.  тук

ОБЩИНА ЛОМ ОРГАНИЗИРА Встъпителна пресконференция във връзка със започналото изпълнение на Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/004 от 20.05.2013 г. Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ” на 21.10.2014 г. (вторник) от 16:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация,  гр. Лом, ул. „Дунавска” 12, етаж 3. Тук

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)